Det är framför allt institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC) som granskats, uppger Dagens Nyheter. Den nya interngranskningen visar, i likhet med de två stora externa utredningarna av Karolinska institutets respektive Karolinska universitetssjukhusets hantering av Macchiarini-ärendet, att det saknats övergripande samordning och styrning, samt att skriftliga överenskommelser och uppdrag gällande Paolo Macchiarinis aktiviteter ofta saknades. Det var inte alltid klart när eller om han befann sig på KI, och han fäste ingen större vikt vid delegationsordningen som råder där. 

Granskarna konstaterar enligt Dagens Nyheter vidare att CLINTEC och KI:s ledning bör stärka samordningen och uppföljningen av de lagar och regler som finns. Dessutom påpekas brister där ansvarsförhållandena mellan Karolinska institutet och Karolinska universitetssjukhuset inom vissa områden varit obefintliga eller oklara.

Karolinska institutet och Karolinska universitetssjukhuset har påbörjat en översyn av gränsdragningen mellan hälso- och sjukvård och forskning. Denna beräknas vara klar senast 31 december 2016.