Yttrandet avser en artikel i tidskriften Biomaterials, »Biomechanical and biocompatibility characteristics of electrospun polymeric tracheal scaffolds« (2014;35:5307), författad av Paolo Macchiarini och ytterligare elva forskare. Karolinska institutet mottog i mars i år en anmälan om att bilderna i artikeln är felaktiga, och vände sig efter en utredning av ärendet till Centrala etikprövningsnämndens expertgrupp för oredlighet i forskning för en bedömning.

Expertgruppen konstaterar i sitt yttrande att det är »ostridigt att de bilder som illustrerar de experiment som artikeln i Biomaterials handlar om är felaktiga«. Paolo Macchiarini medger att en förväxling av bilder har skett, men hävdar enligt yttrandet att detta är ett misstag samt att det inte påverkar det forskningsresultat som presenteras i artikeln.

Paolo Macchiarini uppger även att han ska ha skickat in en begäran om rättelse till Biomaterials, men någon sådan hade så sent som i augusti ännu inte inkommit.

Expertgruppen för oredlighet i forskning konstaterar att misstag kan förekomma, och att sådana kan föranleda allvarlig kritik men inte i sig utgöra grund för oredlighet i forskning. Att däremot hävda att man har skickat in en begäran om rättelse utan att de facto ha gjort det, utgör enligt expertgruppens mening oredlighet i forskning.

Karolinska institutet har även bett expertgruppen bedöma om de slutsatser som presenteras i artikeln kan anses styrkta av grunddata. Expertgruppen skriver att detta inte går att avgöra, då de grunddata som finns tillgängliga är osorterade och att såväl protokollsanteckningar som journalföring är otydlig och ofullständig. Bristerna är så omfattande, konstaterar expertgruppen, att dessa i sig är att anse som oredlighet i forskning.

Också övriga författares ansvar för innehållet i artikeln utreds. Expertgruppen konstaterar att den bristande dokumentationen innebär att medförfattarnas ansvar i processen framstår som otydligt, och att det inte går att uttala sig om vars och ens skuld. Men, skriver expertgruppen:

»Generellt gäller dock att varje författare till ett vetenskapligt arbete iklär sig ett ansvar för arbetets innehåll och slutsatser, om inte annat har angivits i den publicerade tidskriften. Expertgruppen anser därför att samtliga tolv författare i forskningsgruppen har gjort sig skyldiga till oredlighet i forskning i denna publikation.«

Henrik Grönberg, vikarierande prorektor vid Karolinska institutet, säger till Läkartidningen att man ser allvarligt på expertgruppens yttrande.

– Det som är bra är att expertgruppen är så tydlig i sin kritik. Att ha så slarvig dokumentation är förstås inte acceptabelt och inte förenligt med bra forskning. Detta har även lyfts fram i såväl Sten Heckschers utredning som den interna utredning vi själva startade i våras, och vi kommer att jobba hårt med det här den närmaste tiden.

På vilket sätt då?

– Vi behöver klargöra hur dokumentationen ska gå till vid olika typer av forskning, ge forskarna de verktyg som krävs och se till att de riktlinjer som finns efterlevs, säger Henrik Grönberg.

Karolinska institutet kontaktar nu samtliga medförfattare för att de ska kunna få ge sin syn på yttrandet. Därefter fattar rektor beslut om huruvida de ska fällas för oredlighet i forskning, ett beslut som väntas inom några veckor.

Detta är det andra i en rad av flera väntade yttranden från Centrala etikprövningsnämndens expertgrupp för oredlighet i forskning gällande Paolo Macchiarini. I förra veckan konstaterade expertgruppen att Paolo Macchiarini och hans medförfattare gjort sig skyldiga till oredlighet i forskning i en vetenskaplig artikel i Nature Communications. Enligt expertgruppen var det klarlagt att »presentationen av resultaten i artikeln inte överensstämmer med utfallet av den forskning som bedrivits vilket utgör oredlighet i forskning«.

Läkartidningen söker Paolo Macchiarini för en kommentar.