»Det krävs utbildning för dem som kan komma att bli utsatta, så att man så tidigt som möjligt kan läsa av en situation och vet vad man ska göra«, säger Marina Tuutma.

Under Läkarförbundets fullmäktigemöte tidigare i år handlade en av motionerna om just hot och våld. Fullmäktige valde att bifalla samtliga »att«-satser, och förbundet har under hösten behandlat frågan, men är ännu inte i mål med det arbetet.

Marina Tuutma, ordförande för arbetslivsgruppen inom Läkarförbundet, är tydlig med att påpeka att det yttersta ansvaret ligger hos arbetsgivaren. Den som ansvarar för verksamheten ska se till att både arbetsplats och arbetsmiljö är säker genom att förebygga riskerna. Om en händelse inträffar anser man från förbundets sida att det är arbetsgivaren, i samråd med den som utsatts för hot eller våld, som ska göra en polisanmälan.

– När något sådant har hänt är det väldigt viktigt att den som drabbats får vara med i det beslutet och att arbetsgivaren ger medarbetaren det stöd som behövs, säger Marina Tuutma.

Det stora mörkertal som förmodas finnas gällande hot och våld tror Marina Tuutma kan bottna dels i okunskap hos arbetsgivaren om vilka skyldigheter denne har, dels i en osäkerhet bland personalen om när en anmälan ska göras.

– Som medarbetare ska man kräva att det finns rutiner som alla känner till och att de ses över regelbundet. Vad som är ett hot måste utgå från den som utsätts, men jag tycker personligen att vi ska ha en nolltolerans mot hot och våld.

Hon menar också att alla kanske inte tänker på vad ett hot eller en våldshändelse kan få för konsekvenser. Reaktionerna kan komma senare, och hon tror att det är viktigt att öka medvetenheten om hur det kan kännas för att se att man inte är ensam i situationen. 

– Vi behöver stöd från våra chefer och våra chefer behöver stöd från sina chefer och alla arbetskamrater. Man kanske tror att man är svag, eller att man inte har kunnat hantera en situation som man borde och att man kanske inte passar som läkare. Det ska inte vara tabu att prata om det, säger hon.

– Jag som medarbetare har också ett ansvar att ta upp att det hänt, annars kan ingen hjälpa mig att förebygga det.

På många arbetsplatser kan en ökad press och tajt bemanning i kombination med ökade förväntningar hos patienterna försvåra arbetet mot hot och våld.

– Det krävs utbildning för dem som kan komma att bli utsatta, så att man så tidigt som möjligt kan läsa av en situation och vet vad man ska göra.

Läs även

ST-läkare överfölls av patient: »Allt hände så snabbt«

Forskaren Sofia Wikman: Nedskärningar och hot följs åt 

När ska man anmäla hot och våld?

Motionens »att«-satser från fullmäktigemötet 2015:

  • … att Läkarförbundet verkar för att arbetsgivaren förbättrar säkerheten avseende hot och våld.
  • … att Läkarförbundet tillhandahåller ett stöd för hur man kan arbeta på lokal nivå med säkerhet avseende hot och våld.
  • … att Läkarförbundet verkar för att arbetsgivaren i samråd med den anställde gör en polisanmälan om en anställd blir utsatt för brott på arbetet.
  • … att Läkarförbundet verkar för att arbetsgivaren erbjuder stöd och hjälp till medarbetare där tillbud skett (ej enbart de omedelbart drabbade).