Det var i somras som IVO fattade beslut om att en läkare i Örebro inte handlat i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet då hen planerat vård och behandling med ett medium (IVO 8.6.1-16383/2015-5).

Läkaren skriver i sin anmälan till JO att hen aldrig fick chansen att yttra sig över ett förslag till beslutet, och att detta strider mot 7 kap. 18 § i patientsäkerhetslagen (2010:659). Anmälaren anser att IVO tolkar patientsäkerhetslagen fel, och meddelar att en handläggare i ärendet uppgett att myndigheten inte brukar skicka förslag till beslut.

Senast den 14 december ska IVO yttra sig över det som framförs i JO-anmälan. Yttrandet ska innehålla en redogörelse för handläggningen och myndighetens bedömning av denna.

IVO Avdelning Mitt meddelar att man inte vill uttala sig i det enskilda ärendet innan man svarat JO.

Ur lagen

7 kap. 18 § i patientsäkerhetslagen lyder:

»Inspektionen för vård och omsorg ska avgöra ärenden om klagomål enligt denna lag genom beslut.

Inspektionen för vård och omsorg får i ett sådant beslut uttala sig om huruvida en åtgärd eller underlåtenhet av vårdgivare eller hälso- och sjukvårdspersonal strider mot lag eller annan föreskrift eller är olämplig med hänsyn till patientsäkerheten. Ett sådant beslut får inte fattas utan att anmälaren och den som klagomålet avser har beretts tillfälle att yttra sig över ett förslag till beslut i ärendet.

Inspektionen för vård och omsorgs beslut ska vara skriftligt samt innehålla de skäl som ligger till grund för beslutet. Beslutet ska sändas till anmälaren, den som klagomålet avser samt berörd vårdgivare. Lag (2012:957).«