Åtgärderna som listas i dokumentet berör bland annat rekryteringsprocessen, något som Sten Heckscher kritiserade mycket starkt när han granskade Karolinska institutets, KI:s, agerande i Macchiarini-ärendet. KI har enligt åtgärdsplanen utarbetat en ny rutin för CV-kontroll och referenstagning, samt gett rekryteringsutskottet ett mer tydligt ansvar. Ingen anställning av professor eller lektor ska ske utan att rekryteringsutskottet har yttrat sig. Vidare har KI infört en central funktion med syfte att ge information, samordnad service och introduktion till utländska forskare.

Dessutom har KI infört nya regler för bättre kontroll av anställdas eventuella otillbörliga bisysslor.

– Bisysslor är ett komplext område. Det handlar framförallt om att informera bättre kring bisysslor och följa upp. En del som vi verkligen tydliggjort är att personer som inte förstår svenska språket inte kan förväntas fylla i en bisyssloblankett på svenska, säger KI:s vikarierande rektor Karin Dahlman-Wright.

Även rutinerna vid misstänkt forskningsfusk har förändrats. Tanken är att skapa bättre transparens och förutsägbarhet, samt att få till en snabbare process. Dessutom får prorektor i uppdrag att analysera vilka risker oredlighetsanmälningar innebär för berörda forskargrupper.

En annan del som åtgärdsplanen fokuserar på är ledarskap. I den frågan ska KI till exempel utveckla sitt ledarskapsprogram och fokusera mer på frågor om ledarskap i en kunskapsorganisation, liksom på de konsekvenser som det statliga huvudmannaskapet har.

– Det finns många viktiga saker i åtgärdsplanen som kräver ett gott ledarskap. Bland annat vårt interna liv och hur vi förhåller oss till varandra. Det spelar ingen roll hur bra regler och riktlinjer vi än har om vi inte har följsamhet. Där är ledarskapet ett föredöme för att följa reglerna. Utan ett fungerande ledarskap fungerar inte helheten, säger Karin Dahlman-Wright.

Som underlag i åtgärdsplanen finns även en granskning av CLINTEC (Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik) som internrevisionen på KI utfört. CLINTEC var den institution som Paolo Macchiarini var knuten till.

Här ska KI bland annat säkerställa att alla anställda blir medvetna om tillämpliga lagar och regler. Dessutom ska arbetsmiljön och laboratoriesäkerheten bli bättre.

Vilka saker i planen tar längst tid att åtgärda?

– Att jobba med KI:s inre kultur, ledarskap och medarbetarskap tar tid och är ett långsiktigt arbete. Att vi kan skapa en kultur som är lyhörd och där man känner att man är lyssnad på. Vi vill att KI:s forskning ska hålla högsta kvalitet i alla dess delar. Det kan också ta tid, säger Karin Dahlman-Wright.