Vilka konsekvenser förslaget att ändra regionindelningen får för hälso- och sjukvården är inte tillräckligt utrett, skriver förbundet, »vilket är anmärkningsvärt eftersom det är landstingens huvudsakliga uppgift och troligen det som engagerar medborgarna mest«.

Läkarförbundet saknar också en fördjupad analys av erfarenheter från sammanslagningarna i Region Skåne och Västra Götalandsregionen.

Enligt förslaget från indelningskommitténs delbetänkande, som kom i juni i år, ska ändringarna i regionindelningen ske etappvis. Läkarförbundet anser att förändringen bör ske vid samma tidpunkt i hela landet.

När det gäller själva indelningen och antalet regioner har inte Läkarförbundet någon synpunkt, men framhåller att staten ska ha det övergripande hälsopolitiska ansvaret för att säkerställa att vården ges på lika villkor för hela befolkningen och att fungerande samarbeten ska värnas. Patienters rätt att fritt söka vård i hela landet får inte försvåras av den föreslagna regionindelningen.

Den nya regionindelningen som föreslås kan få stora effekter när det gäller kollektivavtal, läkares villkor och det fackliga uppdraget, skriver förbundet som ser en risk för att den fackliga verksamheten försvagas om det blir svårare att rekrytera och verka inom närområdet.

Större geografiska områden väcker frågor kring lokalt inflytande, tjänsteställning, utbildningskvalitet med mera. Ett minskat antal arbetsgivare riskerar att påverka lön och arbetsvillkor. För att öka individens känsla av inflytande behöver man ta hänsyn till att beslutsnivåerna inte blir för många eller beslutsvägarna för långa, skriver förbundet också.

Läkarförbundet varnar för att en stark regional nivå innebär risker för att de lokala avtalen förloras och den lokala anpassningen försvåras. Nationella regelverk och lokala avtal utifrån lokala behov innebär ofta både stadga och lokal anpassning, skriver förbundet.

Läs mer:

Flest positiva svar till ny Svealandsregion

Tre nya regioner föreslås 2019

Sex regioner föreslås

Föreslår ändring i flera steg

Enligt förslaget ska i ett första steg de fyra nordligaste länen, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland, bilda Norrlands län. Gävleborg, Uppsala, Södermanland, Västmanland, Örebro och Dalarna föreslås bilda Svealands län. Värmland föreslås gå ihop med Västra Götalands län.

De nya länen ska enligt förslaget bildas 1 januari 2018 och landstingen 1 januari 2019.

Hur övriga delar av landet ska delas in tas upp i indelningskommitténs slutbetänkande som kommer 31 augusti 2017 för att träda i kraft 2023.