Folkhälsomyndigheten har i nya beräkningar undersökt merkostnaden för att behandla personer som infekterats av resistenta bakterier, jämfört med behandling av infektioner som orsakats av bakterier som är känsliga. Enligt beräkningarna, som bygger på verkliga data från sjukvården, landar de direkta extrakostnaderna på minst fem miljarder kronor fram till år 2024.

– Det som faller ut som de största extrakostnaderna är extra slutenvårdsdygn. Man får även ta till dyrare läkemedel, och det blir lite mer öppenvårdskostnader. Men det är de extra slutenvårdsdygnen som kostar mest, säger Malin Grape, enhetschef på enheten för antibiotika och vårdhygien vid Folkhälsomyndigheten.

Siffran fem miljarder är lågt räknad och gäller endast om Sverige lyckas behålla den jämförelsevis långsamma ökningstakten av resistenta bakterier som finns i dag. Om inte kommer det att bli betydligt dyrare enligt Folkhälsomyndigheten, som också undersökt vad kostnadsökningen skulle bli om nivån av resistenta bakterier ökar.

Skulle läget förvärras och hamna på samma nivå av resistenta bakterier som i Tyskland fördubblas de direkta kostnaderna till tio miljarder. Om Sverige når Italiens nivå blir kostnaden 28 miljarder.

– Det här är en minimiuppskattning. Vi tror att det egentligen kommer att kosta mycket mer. Dels är det bara de anmälningspliktiga bakterierna som vi har data på – andra resistenta bakterier finns inte med – dels tillkommer ytterligare indirekta kostnader som inte finns med här, säger Malin Grape.

Tanken är att beräkningsmodellen ska utvecklas till att även ta med dessa indirekta kostnader. Exempelvis stängda vårdavdelningar, inställda operationer och produktionsbortfall i samband med ökad sjukdomsbörda.

Malin Grape hoppas att rapporten ska bli ytterligare ett underlag för att kunna planera och prioritera bättre i framtiden.

– Vi måste upprätthålla och verkligen fortsätta att högprioritera resurser till förebyggande arbete. Detta måste pågå kontinuerligt. Allt det bra vi gjort hittills spelar ju ingen roll om vi inte fortsätter och förbättrar ännu mer. För en fortsatt ökning av resistens kan vi räkna med att vi kommer ha, avslutar Malin Grape.

Ta del av Folkhälsomyndighetens rapport här.