I granskningen har DN kategoriserat lex Maria-anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, efter verksamhetstyp, utförare och län. Som referens har DN jämfört anmälningarna med klagomålsärenden från patienter och anhöriga.

Enligt DN:s granskning visar resultaten bland annat att 20 procent av lex Maria-anmälningarna inom primärvården kommer från privata utförare. Av patientanmälningarna rör det sig om 34 procent.

Enligt granskningen finns även ett mönster i flera län som kan tyda på att det förekommer underrapportering.

I Örebro, Gävleborg och Halland anmäls hälften så många vårdskador enligt lex Maria som i många andra län i Sverige, men dessa tre län sticker inte ut vad gäller patientanmälningarna.

– Det är problematiskt. Lex Maria handlar ju om att hitta problemen i systemen och därmed ta fram åtgärder för att allvarliga händelser i vården inte ska återupprepas. Få »lex marior« från ett visst verksamhetsområde eller en viss klinik är inte en kvalitetsstämpel, det innebär snarare att problemen riskerar att inte komma upp till ytan, säger Anna Hultin, analyschef på IVO, till DN.