Rapporten »Förbättrad nationell samordning om läkares vidareutbildning« handlar bland annat om att myndigheten vill ta fram nationell statistik över läkare under vidareutbildning. Tidigare har det varit svårt att få en sammanhållen bild, bland annat eftersom landstingen haft olika system för att rapportera och sammanställa dessa data.

Enligt Socialstyrelsen finns det flera syften med att ha en samlad nationell statistik.

– Socialstyrelsen upphandlar SK-kurser och för att vi ska kunna göra behovsanalyser i form av var kurser behövs och inom vilka målgrupper, är det viktigt för oss att veta hur många läkare som finns inom respektive specialitet. I dag finns ingen tillförlitlig statistik på den här målgruppen och därför vill vi förbättra den. Det kan även finnas nationella syften, exempelvis för att verksamheterna ska kunna jämföra och se hur tillgången och fördelningen ser ut mellan olika landsting, säger Karin Alfredsson, projektledare och utredare på Socialstyrelsen.

Dessutom ska Socialstyrelsen se över om ST-rådet eventuellt kan omvandlas till ett nationellt forum med ett mer utvecklat uppdrag än i dag och till exempel behandla frågor om samordning, planering och dimensionering av specialistutbildningen för läkare.

– Vårt förslag i rapporten är att man ska inleda en översyn av huruvida ST-rådet kan utvecklas och om det är lämpligt att göra om det till ett nationellt forum för samordning kring kompetensförsörjningsfrågor. Där får man se vilka behov som finns för myndigheter, huvudmän och andra intressenter, och hur man eventuellt skulle bredda uppdraget, representationen och hur ett sådant forum skulle tillsättas.

Den andra rapporten som presenterades i dag har titeln »Ett nationellt stöd till landstingens planering av kompetensförsörjning«. Den handlar om hur Socialstyrelsen ska utveckla det nationella planeringsstödet, NPS. Syftet är att landsting och andra vårdgivare ska kunna säkra tillgången på utbildad personal på ett bättre sätt.

Bland annat vill Socialstyrelsen att det nationella planeringsstödet ska breddas och omfatta alla legitimerade yrkesgrupper. Redan nu har man inlett arbetet med att se till att exempelvis farmaceuter, fysioterapeuter och psykologer också ingår i statistiken. Nu ska ytterligare diskussioner med huvudmännen föras om i vilken ordning fler legitimerade yrkesgrupper ska inkluderas i NPS.

Ta del av Socialstyrelsens nya rapporter här.