Förslaget innebär att dagens regionala etikprövningsnämnder, som finns i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala, försvinner.

De ersätts av en ny myndighet som dock ska vara indelad i sex verksamhetsregioner med en eller flera avdelningar. Dessa ska ha sin verksamhet där det i dag finns regionala etikprövningsnämnder. I likhet med dagens regionala etikprövningsnämnder ska avdelningarna självständigt besluta i ärendena.

Fördelarna med att ha en central myndighet är enligt skrivelsen att ansökningar ska kunna hanteras mer effektivt och att regelverket ska tillämpas enhetligt. Detta ska enligt förslaget bland annat uppnås genom central ärendehantering och bättre administrativt stöd.

– Det är oerhört viktigt med en ändamålsenlig organisation för etikprövning av den forskning som avser människor. Genom förslaget att slå samman etikprövningsnämnderna till en myndighet förbättras förutsättningarna att hantera ansökningar på ett effektivt och likformigt sätt. Ytterst syftar reformen till att säkerställa en hög kvalitet på processen för etikprövning, vilket i sin tur är viktigt för att allmänheten ska kunna ha ett fortsatt högt förtroende för forskningen, säger Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning i ett pressmeddelande.

Beslut från Etikprövningsmyndigheten ska även kunna överklagas till Centrala etikprövningsnämnden, vars nya namn föreslås bli Överklagandenämnden för etikprövning.

Regeringen föreslår vidare att den nya myndigheten själv ska utse ledamöter och ersättare i avdelningarna, men att det även i fortsättningen ska vara regeringen som utser ordförandena i avdelningarna.

Dessutom vill regeringen höja avgifterna för etikprövning så att verksamheten får full kostnadstäckning.

Regeringens förslag, som nu skickas ut på remiss, föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Ta del av förslaget här.