Regeringen ser en utveckling mot en ökande andel privata sjukvårdsförsäkringar. För att begränsa att dessa patienter går före i kön vill regeringen införa en ny bestämmelse om att hälso- och sjukvård som finansieras av en privat försäkring, men som ges vid offentligt finansierade sjukvårdsverksamheter, inte får strida mot prioriteringsprinciperna.

Regeringens förslag är formulerat på följande sätt:

»I hälso- och sjukvårdslagen förtydligas att inom offentligt finansierad hälso- och sjukvårdsverksamhet får hälso- och sjukvård ges inom ramen för en privat sjukvårdsförsäkring enbart om människovärdes-, behovs- och solidaritetsprinciperna inte åsidosätts. När ett landsting överlåter åt någon annan att utföra uppgifter som landstinget ansvarar för enligt HSL, ska avtalet innehålla villkor om dessa krav.«

Enligt regeringen kan det finnas en risk att prioriteringar och resursfördelningar påverkas när privata vårdgivare utför både offentligt finansierad vård och vård som finansieras av en privat sjukvårdsförsäkring. Om dessa vårdgivare får högre ersättning för patienter med privata försäkringar kan konsekvensen eventuellt bli längre väntetider för offentligt finansierade patienter.

Sveriges läkarförbund håller i sitt remissvar med om att all offentligt finansierad hälso- och sjukvård är jämlik, ska ges efter behov och inte ska avgöras av hur patienten kan finansiera vården. Privata sjukvårdsförsäkringar ska inte innebära att prioriteringsprinciper åsidosätts.

Däremot anser förbundet att förslaget saknar en mer djupgående analys av problematiken med privata sjukvårdsförsäkringar.

– Ett förslag till lagreglering måste bygga på något. Åtgärden måste vara svar på ett reellt problem och det behövs fakta och undersökningar som belägger och beskriver detta. Vilka negativa konsekvenser ska en reglering eller ett förbud komma till rätta med? Det här är en insats och åtgärd utan att det står klart om det är ett problem eller inte. Om det är tillgången till vård som är problemet, är det då denna åtgärd som kommer att erbjuda bättre tillgänglighet och kapacitet?, säger Heidi Stensmyren, ordförande i Sveriges läkarförbund.

Fokus bör enligt förbundet ligga på att säkerställa en sjukvård med god tillgänglighet för att minska behovet av dessa försäkringar, snarare än att angripa själva förekomsten av privata sjukvårdsförsäkringar.

– Det följer inte med någon analys i förslaget, men man kan tänka sig att det är en tillgänglighetsfråga. Vi är för en offentligt finansierad sjukvård som erbjuder vård i tillräcklig omfattning för att upprätthålla förtroendet för systemet. Den offentligt finansierade vården har dock både tillgänglighetsproblem och kapacitetsproblem. Det kan vara en orsak till att företag tecknar sjukvårdsförsäkringar för sina anställda. Att undvika att anställda är borta från jobbet, exempelvis för att de står i vårdkö. Det är ingen som blir friskare av att stå i kö och det är ingen som vill att befolkningen ska vänta på vård. Det är ett reellt problem som riskerar att undergräva förtroendet för den offentligt finansierade vården.

– Det blir lite bakvänt att fastställa att vi har tillgänglighetsproblem och som åtgärd hindra privata sjukvårdsförsäkringar som växer fram på grund av bristerna, i stället för att lösa de verkliga problemen med ojämlik tillgång till vård, långa köer och vårdplatsbrist. 

I Läkarförbundets remissvar konstateras också att regeringen inte tagit upp att det kan finnas positiva effekter av privata vårdförsäkringar. Förbundet lyfter fram att väntetider till röntgen kan vara en flaskhals i den offentliga vården. Här kan, enligt remissvaret, patienter med privat försäkring få en snabb utredning hos privata röntgenavdelningar utan att någon undanträngning sker. Tvärtom kan kön hos de offentliga röntgenavdelningarna avlastas.

I sitt svar till Läkartidningen är Heidi Stensmyren dock en aning mer försiktig på just den punkten.

– Vi har inte tittat på detta utan anser att vården ska vara solidariskt finansierad. Men låt säga att den offentliga vården i framtiden inte kommer att kunna erbjuda allt det som den gör i dag. Då kan det vara ett komplement på vissa områden, men det är ju på marginalen och inget som vi förespråkar.

Ta del av regeringens lagförslag här.