Enligt Socialstyrelsen finns ett behov av att anpassa regelverket för vårdens patientsäkerhetsarbete till dagens förhållanden. Därför har ett förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete tagits fram.

Tanken med de nya föreskrifterna är bland annat att öka riskmedvetenheten och lärandet kring händelser som har eller hade kunnat medföra vårdskada.

Nu har Sveriges läkarförbund skickat in sina synpunkter till Socialstyrelsen i ett remissvar. I stort ställer sig förbundet positivt till förslaget.

Bland annat anser Läkarförbundet att det är mycket bra att Socialstyrelsen betonar vikten av återkoppling och spridande av erfarenheter för att främja lärande på området.

Dessutom är man positiv till att utredningen av en händelse som medfört eller kunnat medföra vårdskada ska anpassas i omfattning, beroende på om vårdskadan är allvarlig eller inte. Detta behövs, enligt förbundet, för att vårdgivarnas utredning av vårdskador ska vara praktiskt hanterbar.

Förbundet vill även understryka att det måste finnas möjlighet och tid för vårdpersonalen att rapportera och medverka vid utredningar av avvikelser i patientsäkerheten.

Läkarförbundet välkomnar även det webbaserade stöd om patientsäkerhet som Socialstyrelsen planerar att lansera under 2017. Det borde kunna utgöra ett värdefullt stöd för såväl vårdgivare som vårdpersonal, menar förbundet.

De nya föreskrifterna planeras träda i kraft i mitten av 2017 och ska ersätta de tidigare lex Maria-föreskrifterna. Föreskrifter om själva anmälningsförfarandet kommer att meddelas av Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Ta del av Socialstyrelsens förslag här.