Umeå universitet
»Vi har systematisk träning i att samtala med patienter och medarbetare via PU. Först handlar det om att lära känna sig själv som person, kunna tolka de egna och omgivningens reaktioner och ställningstaganden. Under termin 7 övergår övningarna till att fokusera på patientmötet, bland annat med systematiska övningar i att ge svåra besked. Under termin 8 utvecklas synen på patienter och omvärlden med exempelvis HBTQ-frågor och under termin 9 sker systematiska övningar i att genomföra svåra patientmöten. På termin 11 knyts PU-momenten ihop med övningar i interprofessionellt samarbete.
Utöver PU-momenten finns också case som innehåller aspekter på svåra patientsamtal inom till exempel onkologi och pediatrik.«

Uppsala universitet
»Undervisning i samtalsfärdigheter ges som en strimma genom programmet. Först genom föreläsningar, praktiska övningar och inspelning av rollspel.
 Sedan genom examination av färdigheter baserat på inspelade rollspel och analyser.
 Därefter en fördjupning i att använda samtalsfärdigheter vid svåra samtal och examination av samtal med standardiserade patienter (praktiska prov) inom psykiatrin, rollspel med missnöjda och frustrerade patienter och teoretisk undervisning om olika tekniker.
Under termin 11 examineras samtalsfärdigheterna igen som del i det praktiska provet på akutsjukvårdskursen (akutpsykiatri) och som portföljexamination 
på kursen i allmänmedicin då studenterna får spela in en konsultation som ligger till grund för en självreflexion (summativ examination) och diskuteras i seminariegrupper.
Inom kursen i onkologi finns en temadag om palliativ vård där brytpunktssamtal tas upp och under onkologiplaceringen hålls ett seminarium på temat ’Det svåra samtalet’, där bland annat diagnosbesked, brytpunktssamtal men också hur man hanterar anhöriga och agerar när något blivit fel tas upp.
På PU 4 får studenten intervjua och skriva en fallbeskrivning av en smärtpatient. Inför denna uppgift går vi igenom konsultationsprocessen med särskild hänsyn till patients föreställningar, farhågor samt förväntningar.«

Linköpings universitet
»Vi har en strimma samtalskonst som startar på termin 1, fortsätter på termin 2 och 3 på vårdcentral med patientsamtal, sedan på termin 4 med videofilmade patientsamtal som diskuteras och analyseras i grupp med handledare. Här träffar de simulerade patienter som precis fått ett allvarligt besked och övar på att kunna vara kvar i patientens känslor utan att fly eller vara överdrivet tröstande. De tränas på att styra en mångordig patient, få en tystlåten patient att berätta, våga visa helhetssyn och utforska patientens situation.
På termin 9/10 tränar de samtal med simulerade patienter under en vecka och ger då svåra besked.
Utöver detta finns en föreläsning på termin 8, ’Hur kan man göra det svåra samtalet lite lättare. Föreläsning och praktiska övningar i hur man lämnar svåra besked till patienter’.«

Karolinska institutet, Stockholm
»Teori och kunskap kring olika typer av svåra samtal får läkarstudenter ta del av från termin 3 och framåt, återkommande varje termin. Detta görs dels i form av inspelade filmer som utgör grund för diskussion om hur man för ett svårt samtal rent praktiskt, dels får studenterna närvara vid olika typer av svåra samtal under VFU kontinuerligt. Mentorsledd workshop ger en teoretisk och praktisk kunskap men också ett tillfälle för studenterna att beskriva/reflektera kring olika svåra besked som de har närvarat vid.«

Lunds universitet
»Läkarstudenterna får undervisning och träning i svåra patientsamtal vid två tillfällen (utöver den vanliga samtalsmetodiken).
På termin 8 har de ett seminarium med Carl Johan Fürst om de nödvändiga samtalen eller samtal med den döende patienten. Seminariet följs av rollspel kring att lämna svårt besked till patient och närstående alternativt besked om plötsligt dödsfall till närstående.
På termin 9 har studenterna en simuleringsövning med skådespelare som agerar patienter som befinner sig i akut kris vilket på olika sätt ställer ökade krav på kommunikationsförmågan. Simuleringen följs av en reflektion kring bemötande, utformning av samtalet, omsorg om patienten samt strategier för att komma vidare i samtalet när patienten låser sig.«

Göteborgs universitet
»På termin 5 finns en fem veckor lång kurs – konsultationskunskap – där det ingår fyra dagars utbildning i samtalskonst och träning med videoinspelade konsultationer på vårdcentral.
Det finns även moment på flera kurser där man lyfter etiska aspekter som HLR/icke HLR, avbrytande av livsuppehållande behandling och i samband med detta talar kring det svåra samtalet. Bland annat under medicinkursen, termin 6-7, kirurgikursen och under onkologiplaceringen. Vi har också konsultationskunskap under termin 5 där man fokuserar på samtalet och mötet med patienten.«

Örebro universitet
»Studenterna tränas fortlöpande i samtal och kommunikation under varje termin där progressionen består i att de successivt ställs inför mer komplicerade uppgifter. En djupare teoretisk utbildning i det svårare samtalet får studenterna under termin 8, med en teoretisk del följt av seminarieövningar. Under samma termin så får de också utbildning om brytpunktssamtal, i anslutning till utbildning inom palliativ medicin.«

Läs även: 

Här lär sig läkare hålla de svåra samtalen

Hanna Dahlstrand: »Det har hänt att jag gråtit med en patient«

Gunnar Eckerdal: »Det största misstaget är att inte närma sig frågan alls«

Christel Wihlborg: »Vi får inte tro att vi vet vad som är viktigt för patienten«