Läkare med en examen från ett land utanför EU/EES måste klara kunskapsprovet, som består av en teoretisk och en praktisk del, för att få en svensk läkarlegitimation.

Vid det första provtillfället i oktober fick bara sexton procent, 9 av 58, godkänt. Nu när resultaten släpps från teoriprovets andra omgång konstaterar Magnus Hultin, provansvarig vid Umeå universitet, att fler har klarat sig. 15 av de 65 som skrev provet går vidare till det praktiska delprovet i Göteborg i mars.

– Det är väldigt bra att det blir fler som klarar sig. Jag hoppas att det blir ännu fler nästa gång, säger han.

18 deltagare skrev provet för andra gången. Av dem klarade sig fem.

Det medicinska kunskapsprovet ersätter det tidigare TULE-provet och Umeå universitet har utvecklat det på uppdrag av Socialstyrelsen.

Tanken är att det nya provet ska bli ett snabbspår till en svensk läkarlegitimation. TULE-provet mätte bara kunskap upp till examensnivå, därefter krävdes AT-tjänstgöring innan läkarna kunde få en svensk legitimation. Det nya provet mäter kunskapen ändå upp till legitimationsnivå. Utgångspunkten för kunskapskraven som ställs utgår dels från målen för en svensk läkarexamen, dels från målbeskrivningen för en AT-tjänst. 

Enligt Magnus Hultin kommer Umeå universitet att kontinuerligt fortsätta förbättra provet. Referensgruppen, där representanter från Socialstyrelsen samt lärare från de svenska medicinska fakulteterna är med, ska träffas inom kort. Då kommer de att diskutera hur man kan stötta de prövande bättre inför provet.

 – Man behöver både ha språkkunskaper och medicinska kunskaper för att klara provet. Nu vet vi inte vad det är som brister. Vi vill väcka frågan på nationell nivå om hur man bättre kan hjälpa de prövande att bli godkända, säger Magnus Hultin.

Liksom vid första omgången har provfrågorna skickats på återremiss till frågekonstruktörerna tillsammans med statistik på hur de prövande har svarat. Denna provomgång har läkarna som skrev provet även fått två dygn på sig att kommentera frågorna och föreslå alternativa rättningar. Det har resulterat i ett hundratal kommentarer, varav de flesta handlar om ett fåtal frågor. Det har lett till vissa justeringar av både frågor och svarsalternativ. Ett par frågor har bland annat strukits.

Läs mer:

Första kunskapsprovet analyserat

Nya kunskapsprovet väcker debatt

Provansvarig: »Man bör visa att man behärskar grunderna«

Svenska läkare testar att skriva det medicinska kunskapsprovet