Inspektionen gjordes i slutet av januari efter en anmälan av skyddsombuden på sjukhuset, vilket Läkartidningen tidigare berättat om. Ombuden menar att arbetsbelastningen på akuten är så pass hög att patienternas säkerhet äventyras.

Arbetsmiljöverket överväger nu ett föreläggande mot Västra Götalandsregionen, vilket kan innebära vite om regionen inte uppfyller myndighetens krav.

Arbetsmiljöverket lutar åt att ge regionen fram till den 15 maj för att få till en bättre balans mellan de anställdas arbetsbelastning och de resurser som finns att tillgå. Regionen ska redovisa vilka åtgärder de ska »vidta för att säkerställa att de arbetsuppgifter och befogenheter som tilldelas arbetstagarna inte ger upphov till en arbetsbelastning som innebär risk för ohälsa«.

I skyddsombudens skrivelse till Arbetsmiljöverket krävde de åtgärder på ett antal punkter. Verket bedömer att flera av dessa ligger bortom dess myndighetsutövande, men påpekar samtidigt att de har en påtaglig inverkan på personalens arbetssituation. En handläggare på myndigheten säger till Läkartidningen att de kan ställa kravet att arbetsmiljön ska bli bättre, men att det är upp till arbetsgivaren att i detalj bestämma hur.

Innan Arbetsmiljöverket fattar ett beslut har Västra Götalandsregionen möjlighet att yttra sig, vilket i teorin kan innebära att föreläggandet uteblir.

Läs också:
Personalen ber IVO granska akuten på Sahlgrenska