Konkurrensverket har reagerat på att Stockholms läns landsting vid flera tillfällen inte gjort korrekta upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling, LOU. Det kan nu drabba Ersta sjukhus, som varje år utför närmare 4 000 mag- och tarmoperationer för Stockholms läns landstings räkning.

Ersta sjukhus drivs av Ersta diakoni, en ideell förening med verksamhet inom sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning. Sjukhusets avtal med Stockholms läns landsting om mag- och tarmkirurgin löper ut vid årsskiftet, och enligt ett tjänstemannaförslag till landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd måste verksamheten då upphandlas enligt LOU.

– Stockholms läns landsting har begått formella fel, vilket riskerar att klippa till en utförare av väl fungerande vård. Nu har landstinget ögonen på sig och måste göra rätt. Konkurrensverket hotar med böter, säger Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare för Famna, riksorganisationen för idéburen vård och omsorg.

Famnas medlemmar erbjuder vård och omsorg utan vinstsyfte. Eventuell vinst investeras i verksamheterna.

– Våra medlemmar väljer ibland att avstå från att delta i upphandlingar om det bara handlar om lägsta pris. De vill inte vara med och konkurrera om kontrakt där upphandlare väljer att ha fokus på lägsta pris för att ha ryggen fri.

Även om lägsta pris är det kriterium som används vid de flesta upphandlingar finns det utrymme i gällande lagstiftning att ställa kvalitetskrav, liksom krav på sammanhållna vårdkedjor, enligt henne.

– Det går, men upphandlare är generellt försiktiga, kanske för att de saknar kunskap om hur man tillämpar upphandlingsreglerna. Det krävs mer kompetens så att man vågar upphandla med fokus på kvalitet, säger Ulrika Stuart Hamilton.

Anna Starbrink (L), landstingsråd i Stockholms läns landsting, håller med om att kvalitetskrav går – och bör – ställas vid upphandlingar. Men för att idéburna verksamheter som Ersta sjukhus ska kunna bli en viktig del i svensk välfärd krävs det en lagändring, anser hon.

– Självklart ställer vi kvalitetskrav, men det är inte samma sak som att garantera att Ersta skulle vinna en upphandling. Vi kan aldrig rigga en upphandling riktat till en enda aktör och det är där jag skulle vilja ha ett undantag i lagstiftningen för de idéburna verksamheterna. 

Hon har träffat representanter för Ersta sjukhus och landstinget har även haft möten med Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten för att försöka hitta öppningar i gällande lagstiftning. Men än så länge har man inte hittat någon lösning.

Ärendet med mag- och tarmkirurgin på Ersta sjukhus drogs tillbaka från hälso- och sjukvårdsnämndens möte i januari. Enligt Anna Starbrink kommer det tidigast att tas upp under våren.

– Vi prövar allt – vänder på varje sten. Vi kommer att ta oss tid att hitta en lösning. Verksamheten på Ersta har funnits i 160 år. Vi kan inte låta byråkratiska krav och stela regelverk skjuta Ersta i sank, säger hon.

Alla EU-länder måste följa EU-direktivet om offentlig upphandling från 2011. Enligt Ulrika Stuart Hamilton på Famna tolkar olika EU-länder direktivet olika i sina nationella lagstiftningar.

– I övriga Europa är den idéburna sektorn större än i Sverige, vilket delvis har historiska skäl men det beror också på att man tolkar upphandlingsreglerna på ett sätt som främjar sektorn, säger hon.

Flera utredningar de senaste åren har berört olika aspekter på offentliga upphandlingar.

– Sverige har valt en stram hållning och missat chansen att använda de möjligheter som finns att anpassa lagstiftningen till de idéburna företagens verklighet, säger hon.

I en kommentar till Välfärdsutredningen, som presenterades i november 2016, skriver Ulrika Stuart Hamilton att flera av förslagen från utredningen är frågor som Famna drivit. Till dem hör förslaget att kommuner och landsting inte måste göra en formell upphandling för vissa välfärdsuppdrag som är mindre än cirka sju miljoner kronor per år. Kommuner och landsting kan också i större utsträckning använda sig av reserverade kontrakt, enligt artikel 77 i EU-direktivet, för att gynna idéburna organisationer och bidra till ökad mångfald i välfärden. Upphandlingsmyndigheten föreslås få ett tydligare uppdrag för att informera kommuner och landsting om möjligheten att samarbeta med idéburna utförare.

I en debattartikel i Dagens Samhälle skriver Stefan Nilsson, direktör för Ersta diakoni, och Ersta sjukhus chef Jan-Åke Zetterström att regeringen omedelbart bör anpassa svensk lagstiftning så att den på ett tydligt vis inkluderar möjligheten att upphandla vård och omsorg från aktörer utan vinstintresse.  

Famna

Famna är riksorganisation för idéburen vård och omsorg och grundades 2004. Organisationen har drygt 60 medlemmar. Bland dem finns Ersta diakoni i Stockholm, som enligt Famnas webbplats är Sveriges största icke-vinstsyftande vård- och omsorgsgivare. Ersta diakoni bedriver sjukvård, social verksamhet med bland annat hem för utsatta kvinnor, samt utbildning och forskning för och med människor i utsatta livssituationer.

Andra medlemmar är Stadsmissionerna, Unizon (före detta Sveriges Kvinno- och Tjejjourers riksförbund), Svenska Röda korset och Stiftelsen Vidarkliniken.

Idéburen verksamhet

Att ett företag eller en organisation är idéburen innebär att verksamheten organiseras utifrån en värdegrund och inte utifrån vinstintresse. Överskott återinvesteras i utveckling, tillväxt och mervärde med målet att kunna nå sociala och samhälleliga mål.