Ole Petter Ottersen. Foto: Foto: Terje Heiestad

Trots att han ännu inte formellt har utsetts till rektor för Karolinska institutet, KI, presenterar nu Ole Petter Ottersen sin programförklaring på universitetets internwebb. I förklaringen beskriver han sina ambitioner och ett antal målsättningar som han vill uppnå om han blir ny rektor.

Bland annat vill han se över organisationen på KI. Enligt honom är det nödvändigt – dels på grund av »digitalisering, ny teknik och högre krav på finansiella och administrativa processer«, dels för att frigöra mer tid till strategi och långsiktigt utvecklingsarbete för rektor och universitetsledning. Ole Petter Ottersen föreslår också att ett kollegialt råd som kan stödja universitetsledningen upprättas.

Ottersen skriver vidare att han satt sig in i Sten Heckschers utredning om KI:s agerande i Macchiarini-affären. Det är enligt Ottersen nu ledningens ansvar att åtgärderna som initierats utifrån utredningen förstås i hela organisationen och att ledningen har ett ansvar att prioritera de viktigaste åtgärderna först.

Utöver det nyligen omgjorda etikrådet föreslår Ottersen att ett vetenskapsombud inrättas vid KI. Ett sådant ombud är till för forskare när det uppstår oenighet kring exempelvis författarskap eller »intellectual property«, och ska kunna fånga upp tvister innan de eskalerar. Dessutom föreslår han att arbetet med att säkra elektronisk forskningsdokumentation ska påskyndas.

Ole Petter Ottersen ser stor potential att göra KI:s forskning inom global hälsa mer synlig än vad den är i dag, och menar att KI:s rykte och profil internationellt kan stärkas om KI deltar ännu mer på den globala hälsoarenan. Han ser även potential att stärka forskningssamarbetet i Norden och lyfter fram forskning kring antibiotikaresistens som en möjlighet. Med tanke på att KI ligger i framkant inom många områden anser Ottersen också att det bör vara möjligt att generera mer resurser från EU.

Vad gäller utbildningen anser Ottersen bland annat att ny teknik och läromedel öppnar möjligheter för att göra utbildningen mindre faktabaserad och mer problemlösningsorienterad. Han föreslår även att man funderar på hur undervisningen kan kopplas ännu tätare till forskningen.

Ole Petter Ottersen är för närvarande rektor vid Oslo universitet, och som Läkartidningen tidigare berättat är han den enda kandidaten som förs fram när valkommittén vid KI ska samråda med den så kallade hörandeförsamlingen om att föreslå ny rektor. Slutgiltigt beslut fattas av regeringen.

Ottersens intresse för att bli ny rektor vid KI möttes i förra veckan av stor besvikelse från Göteborgs universitet. GU. Detta eftersom han enligt GU först tackat ja till att bli rektor där, men sedan ändrat sig.

Ta del av hela Ole Petter Ottersens programförklaring och cv här.


Läs också:

Oslorektor föreslås som ny rektor för Karolinska institutet