Mot bakgrund av den pressade situationen vad gäller vårdplatsbrist och den försämrade psykosociala arbetsmiljön genomförde läkarföreningen på Karolinska universitetssjukhuset en arbetsmiljöenkät i februari i år.

Av de 1 529 läkare som svarade uppgav 75 procent att de känner till patienter som lidit skada på grund av vårdplatsbristen det senaste året. Det är enligt läkarföreningen nästan 50 procent fler sedan 2015 då en liknande enkätundersökning genomfördes.

Enkäten visar att andelen läkare som anger störd nattsömn och stress på grund av hög arbetsbelastning också ökat. Dessutom framgår att två tredjedelar av läkarna överväger att byta arbetsgivare.

Enligt läkarföreningen har bristen på vårdplatser många orsaker, men oavsett orsakerna drabbar det patienter och tvingar läkarna att göra svåra val om vem som ska skrivas ut och läggas in.

Läkarna anger även att förtroendet för sjukhusdirektören Melvin Samsom är lågt. Nästan 60 procent av läkarna angav de två lägsta alternativen, 1 eller 2  på en skala 1–8, där 8 innebär att man instämmer helt i påståendet »Jag har förtroende för sjukhusdirektör Melvin Samsom« och 1 att man inte instämmer alls. 

Som Läkartidningen tidigare berättat valde läkarföreningen att yttra en misstroendeförklaring mot Melvin Samsom i december förra året. Enligt Yvonne Dellmark, ordförande i läkarföreningen på Karolinska universitetssjukhuset, kräver man dock inte Melvin Samsoms avgång.

– Läkarföreningen tycker inte att det är vår sak att ta ställning till egentligen. Vi konstaterar att det ser ut på det här sättet. En av delarna i problemet är att vi inte diskuterar rätt saker då man har fokus på omorganisationen och allt som hör till den, medan vi har stora akuta problem som måste lösas nu i den nuvarande organisationen för att kunna erbjuda en bra vård, säger hon.

Enligt läkarföreningen handlar det låga förtroendet om hur sjukhusets nya organisation genomförs, med dålig kommunikation med läkarna, och att utomstående konsulter fått ett allt för stort inflytande. Samtidigt menar Yvonne Dellmark att det finns fler saker som är viktiga att belysa i enkäten. Bland annat frågan om att lämna den gamla klinikstrukturen.

– Det finns många saker som är viktiga, en är förtroendefrågan. Vi vill ha en bra arbetsplats och arbetsmiljö och vi vill arbeta tillsammans med ledningen med de här frågorna. Vi upplever att de inte tagit till sig detta. Ledningen måste både arbeta med rätt frågor och ha medarbetarna med sig i det man gör. Det räcker inte att enbart prata med cheferna om omorganisation, de måste arbeta med våra akuta problem som inte alls får en lösning genom omorganisationen, säger Yvonne Dellmark.

– Den sista bilden handlar om medicinska specialitetsområden. Det är väsentligt och basen i mycket av det vi gör. Både när vi tar hand om patienter, fortbildar oss, forskar och utvecklar andra saker. Vi har nytta av varandra inom den medicinska specialiteten. Det man gör nu i den här omorganisationen är att man splittrar upp många medicinska kompetensområden. Både genom att flytta ut olika delar, men också genom att flytta i sär delar på sjukhuset så att de hamnar i olika delar av organisationen. Det har man gjort efter vårdproduktionens behov. Det är ingen som har tittat på vad som vore optimalt ur utbildningsperspektivet. Det är en viktig faktor för att man ska kunna behålla den medicinska kompetensen för att kunna utföra ett bra jobb på sikt.

I ett pressmeddelande kommenterar Karolinska universitetssjukhuset läkarföreningens enkät.

– Då vi är mitt i vår förändringsresa så välkomnar vi läkarföreningens enkät för att se deras frågor och farhågor i detta. Vi vill fortsätta samtala om detta, för att sedan kunna ta ett bra nästa steg i vår förändring, säger Melvin Samsom, sjukhusdirektör.

I pressmeddelandet uttalar sig även HR-direktör Anna-Karin Samuelsson:

– Vi lyssnar på och tar in alla yrkesgruppers synpunkter. Mycket av det som framkommer i Läkarföreningens enkät är känt sedan tidigare samtal i organisationen. När vi tittar på resultaten i vår medarbetarundersökning, som täcker samtliga yrkesgrupper, så ser vi att trots stark förändring är det mycket som fungerar bra men också att mycket behöver förbättras. Vi är medvetna om att det finns mycket att fortsätta arbeta med, säger hon.

Ta del av arbetsmiljöenkäten här.