Primärvårdens framtid är en mycket aktuell fråga. Nyligen tillsatte regeringen en särskild utvecklare för svensk primärvård och nu presenterar Distriktsläkarföreningen, DLF, och Svensk förening för allmänmedicin, SFAM, ett omfattande politiskt åtgärdsprogram för att stärka primärvårdens uppdrag.

Åtgärdspaketet tar utgångspunkt i förslagen som Göran Stiernstedt la fram i utredningen »Effektiv vård«. Syftet är att driva på utvecklingen mot en nationell reform för primärvården.

– Som en viktig bärare av den nya primärvården är det oerhört viktigt att vi som professionsföreträdare, både Svensk förening för allmänmedicin och Distriktsläkarföreningen, kommer med konkreta förslag. Professionens bidrag behövs, säger DLF:s avgående ordförande Ove Andersson.

Enligt DLF och SFAM är målen för en primärvårdsreform bland annat att antalet specialister i allmänmedicin måste öka till en per 1 500 invånare, att alla patienter ska ha rätt att välja sin egen läkare och att läkaren har en begränsad patientlista så att läkaren kan ta personligt ansvar och säkerställa kontinuitet.

Andra mål som listas handlar om att få till en bättre infrastruktur för informationshantering, att möjliggöra för läkare att vara chefer och att vården ska utvecklas av professionerna under större frihet.

Dessutom vill DLF och SFAM att ersättningssystemen ska vara nationellt definierade samt att det tas ett nationellt ansvar för kompetensförsörjningen.

För att nå dessa mål finns ett stort antal idéer på hur genomförandet skulle kunna gå till. Bland annat finns mycket konkreta förslag om hur man skulle kunna vässa formuleringarna i hälso- och sjukvårdslagen för att förtydliga styrningen, så att vård sker i former utanför sjukhusen och på så sätt gör primärvården till basen i sjukvården.

Enligt Ove Andersson var det just det konkreta man ville åt när åtgärdsprogrammet togs fram.

– Tanken med vårt förslag är att utgå från det som är sagt och de förslag som finns, så att vi inte ska behöva börja om med förslag för att titta över lagstiftning eller analysera en situation som Göran Stiernstedt redan har beskrivit väldigt tydligt och bra. Vi vill konkretisera det här så att vi driver på en utveckling som gör att primärvården kan bli den bas som den måste vara.

– De här konkreta lagförslagen handlar mycket om hur man ser på primärvården i lagstiftningen, vad som krävs av primärvården och också vad doktorn i primärvården ska erbjuda och stå för, fortsätter han.

DLF och SFAM vill exempelvis att det ska finnas lagtext om landstingens ansvar för att tillgodose att det finns en fast läkarkontakt i vården, och att landstingen har ett ansvar för att organisera vården så att den erbjuder hög kontinuitet. DLF och SFAM anser att patientansvarig läkare, PAL, förbättrar patientsäkerheten, ökar kvaliteten och ger ett effektivare resursutnyttjande – samt är viktigt ur ett patientperspektiv.

Andra förslag handlar om att landstingen i högre grad ska vara skyldiga att samarbeta mer med varandra och andra inom fler frågor.

Vad gäller frågor som rör dokumentation, kompetensutveckling, fortbildning och forskning finns också ett antal förslag. Exempelvis att utbildningsdepartementet utreder förutsättningarna för forskning inom primärvården samt att Socialstyrelsen får i uppdrag att reglera fortbildning i en nationell föreskrift.

I slutet av programmet finns även en tidsplan för när olika åtgärder och förslag kan genomföras. Inom det kommande året föreslås till exempel att man bör förhandla med huvudmännen om mer enhetliga ersättningssystem. På lite längre sikt, inom två år, föreslås att författningsändringar i patient- respektive hälso- och sjukvårdslagen genomförs.

– Vi har försökt lägga någon sorts ordning också på hur vi ser på tidspanoramat på de här insatserna, och hur de bör göras. Vi skriver att det är viktigt att det här bör göras nu, säger Ove Andersson.

Vilken blir det den svåraste åtgärden att genomföra?

– Vi har inte värderat det. Vi sagt att var och en av de här insatserna säker inte bidrar så mycket, utan det viktiga är att man tar tag i väldigt många av de här sakerna. Det är kontentan. Därför är det viktigt att man börjar jobba med alla aspekterna nu. Vår värdering är att ju färre av dessa förslag man genomför, desto mer tveksam blir utvecklingen mot en starkare primärvård med fler specialister i allmänmedicin.

Under DLF:s fullmäktigemöte på fredagen ska åtgärdsprogrammet lämnas över till sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S), Anna Nergårdh, regeringens särskilda utvecklare för primärvården och Anders Henriksson, SKL:s vice ordförande.

Du kan själv ta del av åtgärdsprogrammet här.