Den medicinska fakulteten i Linköping fattade i mars 2016 beslut om att rikta kritik mot en av universitetets professorer för oredlighet i forskning i samband med utveckling av syntetiska hornhinnor, som senare opererades in på patienter i Ukraina utan föregående djurstudier.

Mot bakgrund av den medicinska fakultetens beslut drog Vetenskapsrådet i april 2016 in de resterande anslagen till det aktuella forskarlaget. Det rörde sig om 1,6 miljoner kronor av de totalt 10 miljoner som var beviljade.

Forskaren i fråga menade att oredlighetsbeslutet var felaktigt och att Vetenskapsrådet saknade grund att dra in de kvarvarande medlen.

Frågan om forskningsmedlen överklagades till Förvaltningsrätten i Stockholm. Dessutom begärde Linköpings universitet förra sommaren att Expertgruppen för oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden skulle yttra sig om ärendet. Förvaltningsrätten meddelade att man ville invänta expertgruppens bedömning.

I mitten av mars i år blev så Expertgruppens yttrande färdigt. De gjorde bedömningen att forskaren inte gjort sig skyldig till oredlighet och att regelverken följts.

Förvaltningsrätten skriver i sitt beslut att man inte finner några skäl att ifrågasätta Expertgruppens bedömning, och anser att forskaren visat att det inte är fråga om någon oredlighet eller oetiskt handlande. Därför ska Vetenskapsrådets beslut upphävas.

Men när medicinska fakulteten vid Linköpings universitet nu fattat slutgiltigt beslut i ärendet, väljer man att delvis gå emot Expertgruppen vid Centrala etikprövningsnämnden. 

När det gäller oaktsamhet kring dokumentation och följsamhet till regelverk frias professorn, skriver universitetet i ett pressmeddelande. Men redlighet i forskning handlar inte bara om att följa regelverk, konstaterar universitetet, utan också om att »på ett förtroendeskapande sätt följa god forskningssed«.

Det senare menar inte universitetet att professorn i fråga gjort, då hen satt sitt namn under en forskningsstudie som hen varken känt till förhållandena kring eller varit delaktig i planering eller utförande av. »Den stora omsvängningen från att ha framställt hornhinnor för djurförsök och reagerat med bestörtning på att studien, utan professorns kännedom, genomförts på patienter, till att ta den tyngsta författarpositionen på publikationen, är anmärkningsvärd«, skriver universitetet.

Enligt styrelsen vid medicinska fakulteten handlar det om vilseledande uppgifter kring professorns insats i studien – vilket i sin tur faller inom ramen för Vetenskapsrådets definition av oredlighet. Därmed kvarstår fakultetsstyrelsens beslut om oredlighet i forskning.

– Detta har varit ett svårbedömt och komplext ärende som har tagit lång tid att utreda. Det råder delade meningar inom forskarsamhället om vad som ska anses som oredlighet, och hur allvarlighetsgraden i dessa sammanhang ska bedömas. Fakultetsstyrelsen har bedömt problematiken ur ett medicinskt vetenskapligt perspektiv, säger dekanus Johan Dabrosin Söderholm i pressmeddelandet.

Ärendet lämnas nu över till rektor Helen Dannetun. Hennes uppgift blir att besluta om den konstaterade oredligheten ska leda till några arbetsrättsliga åtgärder mot professorn. Beslutet väntas bli klart under april.


Tidigare artiklar:

Expertgrupp: Forskning på hornhinnor följde regelverk

Forskare bestrider beslut om indragna anslag

Forskning i Ukraina var inte brott

Forskare kritiseras för oredlighet

Forskargrupp i oredlighetsärendet i Linköping riskerar att få kritik

Transplantationer av syntetiska organ utreds även i Linköping