Regeringen lämnade i dag två propositioner som rör hälso- och sjukvården till riksdagen.

Den ena propositionen gäller förslaget att landstingen inte får överlämna uppgiften att bedriva hälso- och sjukvård vid universitetssjukhus till någon annan. Syftet är att hindra att universitetssjukhusen privatiseras.

I den andra propositionen förtydligas att offentligt finansierad hälso- och sjukvård inom ramen för en privat sjukvårdsförsäkring endast får ges om principerna om människovärde, behov och solidaritet inte åsidosätts. När landstingen överlåter åt andra att utföra uppgifter som landstingen ansvarar för ska avtalen innehålla villkor om detta, enligt propositionen. 

I behandlingen av lagförslagen kritiserade lagrådet båda förslagen.

När det gäller drifsformerna konstaterade lagrådet att det saknas en definition av vad som avses med universitetssjukhus, vilket skulle ge regeringen vidsträckta befogenheter. Till exempel skulle det kunna leda till att alla offentligt drivna sjukhus definieras som universitetssjukhus och därmed inte får privatiseras.

Regeringen håller med om att det är vidsträckta befogenheter men bedömer att det inte är möjligt att utarbeta någon definition. Regeringen har dock konstitutionellt ansvar inför riksdagen och de föreskrifter som meddelas bör enligt lagen om kommunalt självstyre inte inskränka i det kommunala självstyret mer än vad som är nödvändigt, skriver regeringen.

Inte heller när det gäller förslaget om att förtydliga att privata sjukvårdsförsäkringar inte ska ge en gräddfil till offentligt finansierad hälso- och sjukvård lyssnar regeringen på lagrådet.

Lagrådet ansåg i detta fall inte att det var visat att lagen behövdes. Lagförslaget visar, enligt lagrådet, inte hur personer som saknar privat sjukvårdsförsäkring skulle gynnas av förslaget och dessutom framgår det inte hur de föreslagna bestämmelserna ska utvärderas. 

Regeringen håller med om att det inte är klart om privata sjukvårdsförsäkringar verkligen ger företräde framför andra patienter, men anser att regleringen är angelägen för att motverka risken för att det utvecklas ett parallellt sjukvårdssystem samt för att bevara förtroendet för hälso- och sjukvården. 

Lagförslagen föreslås träda i kraft i början av augusti i år.

Läs mer:

Lagrådet kritiserar förslag om universitetssjukhus och privata försäkringar