Regeringens lagförslag om en nationell läkemedelslista presenterades i slutet av december förra året. Den nya lagen ska ersätta dels lagen om receptregister, dels lagen om läkemedelsförteckning.

Förslaget är efterlängtat. Läkarförbundet har länge efterfrågat en samlad läkemedelslista.

– Vi uppfattar det som att regeringen har beaktat väldigt många av de saker som vi har spelat in – och som våra medlemmar har lyft som viktiga, sa Emma Spak, ordförande för Läkarförbundets råd för läkemedel, IT och medicinteknik, när förslaget presenterades.

I det remissvar som nu är klart skriver Läkarförbundet att man ser förslaget som ett viktigt första steg mot en nationell läkemedelslista, men anser att fler steg måste tas för att få ett bra system. Ett antal brister pekas också ut.

En av de största är att det saknas skyldighet för vårdgivarna att integrera registret med journalsystemet. Enligt förbundet är det en grundförutsättning att den nationella läkemedelslistan fullt ut blir integrerad med journalsystemen. Staten måste ta ansvar för att alla förskrivare har tillgång till ett digitalt förskrivarstöd.

Ordinationer av rekvisitionsläkemedel, läkemedel som köps in av vårdgivaren och ges direkt till patienten, får inte registreras enligt förslaget. Förbundet anser att det är nödvändigt att de finns med om man ska få en samlad bild av en patients läkemedelsbehandling.

Bevarandetiden för uppgifter i registret begränsas till fem år i förslaget. För kroniker sträcker sig läkemedelshistoriken betydligt längre bak i tiden, och det är viktigt att känna till den vid val av behandlingsstrategi, påpekar förbundet.

Läkarförbundet vänder sig även mot att ordinationer för dosdispenserade läkemedel är särreglerade. Dokumentationen av uppgifter kring ordination är nödvändiga oavsett hur läkemedlet distribueras, enligt förbundet, som även anser att lagtexten kring direktåtkomst, samtycke och spärrar är för komplicerad.

En annan invändning är att det finns otydligheter kring ordinatörens möjlighet att makulera recept. Det måste gå att makulera recept från andra ordinatörer för att få en aktuell och korrekt läkemedelslista, skriver Läkarförbundet.

Läs mer:

Emma Spak om nationella läkemedelslistan

Efterlängtat lagförslag på plats