Styrelsen för Sveriges Kommuner och landsting, SKL, har nyligen fattat beslut om att rekommendera landsting och regioner att etablera en ny, sammanhållen struktur för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården.

Det handlar bland annat om att skapa nationella programråd för 22 olika sjukdomsområden och organisatoriska områden – till exempel psykiska sjukdomar, akut vård, rörelseorganen och infektion – som ska leda och samordna kunskapsstyrningen inom det aktuella fältet.

Programråden ska bland annat ta fram nationella vårdprogram för olika diagnoser inom respektive område. Tanken är att det ska bidra till att patienter får tillgång till samma typ av vård, oavsett var i landet de bor.

Programråden ska bestå av experter från professionerna med representation från samtliga sjukvårdsregioner. De kommer i sin tur ta hjälp av undergrupper med experter på en viss diagnos.

I arbetet har man bland annat tagit fasta på erfarenheterna från det nationellt gemensamma arbetet inom cancervården,­ med Regionala cancercentrum i samverkan och standardiserade vårdförlopp.

En annan nyhet är att nationella samverkansgrupper med experter ska tillsättas för tvärgående områden som nationella kvalitetsregister, patientsäkerhet samt läkemedel och medicintekniska produkter.

Senast i oktober förväntas landsting och regioner fatta politiska beslut om att etablera den nya modellen.