Ett av de uppdrag som Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har för 2017 består i att granska tillgängligheten i vården. Som ett led i detta valde IVO:s avdelning öst att i mars i år genomföra en tillsyn av Stockholms samtliga akutmottagningar – samt akutmottagningen vid Visby lasarett – med fokus på risker och patientsäkerhet vid övergången mellan akutmottagningarna och sjukhusens slutenvård.

– Vi har fått indikationer från flera håll, bland annat från Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge där vi haft ett separat ärende om just detta, att patienterna får ligga kvar väldigt länge på akutmottagningarna för att det helt enkelt inte finns några vårdplatser. Med anledning av det gjorde vi oanmälda inspektioner på samtliga akutsjukhus i Stockholm och på Gotland den 9 mars i år, berättar Ann Fagerlind, utredare vid  IVO avdelning öst.

Då Stockholm är långt ifrån ensamt om problematiken med bristen på vårdplatser, kom tillsynen att tjäna som pilotprojekt för resten av landet. Enligt Dagens Medicin ska IVO genomföra liknande inspektioner vid totalt 64 akutmottagningar under augusti och september.

– Tack vare tillsynen i Stockholm finns det mycket förjobbat kring vilka frågor som behöver ställas, säger Ann Fagerlind.

Alla sjukhus kommer att få återkoppling på sina inspektioner som separata beslut. Stockholmssjukhusen kommer eventuellt även att kallas till ett gemensamt möte hos IVO under hösten.

– Vi har hittat gott om både goda och dåliga exempel och vill gärna ge verksamheterna ett tillfälle till lärande, säger Ann Fagerlind.

Resultatet från den landsomfattande tillsynen kommer också att sammanfattas i en nationell rapport, uppger Dagens Medicin.