Enligt Expertgruppen för oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden har professor Olle Ringdén och hans forskargrupp inte gjort sig skyldiga till oredlighet i forskning.

Det var under våren förra året som Karolinska institutet, KI, beslutade att utreda misstänkt oredlighet gällande forskning om stromaceller från moderkaka. I samband med det begärde KI att Expertgruppen för oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden skulle yttra sig i ärendet, vilket nu skett.

I den sammanfattande bedömningen skriver expertgruppen att man inte kan finna att det vare sig saknats tillstånd för de genomförda studierna eller att det förelegat någon oredlighet i forskning.

Användningen av cellerna, som bland annat getts till patienter för behandling av graft-versus-host-disease (GVHD), har varit stoppad sedan 2015, vilket Läkartidningen tidigare berättat.

Expertgruppen konstaterar att det uppstått konflikter mellan forskargruppen och de vårdansvariga samt att det funnits en vetenskaplig konkurrenssituation med andra forskare gällande vilken behandling som är mest lämpad vid handläggning av GVHD.

Expertgruppen uppmanar för patienternas skull därför Karolinska institutet och sjukvården att lösa de konflikter som uppstått kring studien.

Dessutom skriver expertgruppen att de inte kan hitta någon koppling mellan behandling med cellerna och allvarlig komplikation eller död. Det går emot uppfattningen som professor emeritus Anders Wahlin, som Karolinska universitetssjukhuset tidigare anlitat för att granska journaler för patienter som fått infusion med cellerna, hade. Han ansåg i sin granskning att det fanns misstanke om att behandlingen i fem fall gett allvarliga skador eller orsakat för tidig död.

Expertgruppen skriver att om detta ytterligare behöver säkerställas så måste det ske med tillgång till originaldata på plats och inte med den typ av genomgång av journalanteckningar som Anders Wahlin gjort.

– Det är naturligtvis jättebra. Det känns som en lättnad. Sanningen kommer alltid fram förr eller senare, så det känns bra. Det trista är att anmälan har stoppat forskningen. Behandlingen som skulle kunna rädda livet på många patienter har fördröjts med två år under tiden det här har pågått, säger Olle Ringdén, som ligger bakom forskningen, i en kommentar till SVT Nyheter.

Karolinska institutet meddelar på sin webbplats att universitetets rektor troligen kommer att fatta slutgiltigt beslut i ärendet i höst.

Läs mer:

Patienter kan ha dött av stromabehandling

Experimentell behandling skedde utan tillstånd på KS

»Utan de här cellerna dör patienter i onödan«

»Lagstiftningen är inte anpassad efter en föränderlig medicinsk värld«

»Min uppgift har varit att rädda livet på mina patienter«