I kölvattnet av den senaste tidens rapportering om hotfulla situationer vid akutmottagningar i landet reagerar nu Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren.

I en debattartikel publicerad i Dagens Samhälle konstaterar Heidi Stensmyren att hot och handgripligheter är ett växande problem på sjukhus i storstäderna, men att det också förekommer på mindre orter.

Enligt en arbetsmiljöenkät genomförd av Läkarförbundet som Heidi Stensmyren refererar till framgår dessutom att det inte bara är inom akutsjukvården som läkare utsätts. I primärvården kan det exempelvis hända att sjukskrivande läkare utsätts för hot av missnöjda patienter, och i barnsjukvården kan föräldrar bli aggressiva.

Trots detta framgår det i arbetsmiljöenkäten att hälften av läkarna som svarat vare sig fått utbildning i att hantera hot och våld eller någon genomgång av vilka säkerhetsrutiner som gäller på arbetsplatsen.

För att komma tillrätta med problemen anser Läkarförbundet att läkare måste få utbildning i hur man hanterar hot och våld och möjlighet att sätta sig in i gällande säkerhetsrutiner.

Läkarförbundet anser också att arbetsgivare, som har ansvaret för att arbetsplatsen är trygg och säker, måste se till att ha säkerhetsrutinerna uppdaterade och att chefer utbildas i hot och våld. Dessutom vill Läkarförbundet att cheferna lägger upp strategier tillsammans med skyddsombuden.

Heidi Stensmyren betonar också vikten av att läkare anmäler hot, bland annat därför att den som hotar en läkare sedan kanske inte utövar våld mot just den läkaren utan i stället ger sig på en kollega.

Heidi Stensmyren påpekar samtidigt att det finns ett stort mörkertal av hot och våld som inte anmäls. Detta mörkertal måste bort för att problemen ska komma upp till ljuset och diskuteras. Då kan också rätt åtgärder sättas in, skriver hon.

Ta del av Läkarförbundets handbok om att förebygga hot och våld på arbetsplatsen här.

Läs också:

Tumult på akuten på Karolinska i Solna efter att en skjutits till döds

Skottskade patienter ofta stor påfrestning på vårdavdelningar

Akuten i Malmö låser nattetid

ST-läkare överfölls av patient: »Allt hände så snabbt«

Forskaren Sofia Wikman: Nedskärningar och hot följs åt

Läkarförbundet: »Som medarbetare ska man kräva att det finns rutiner som alla känner till«

När ska man anmäla hot och våld?

ST-läkare överfölls av patient: »Allt hände så snabbt«