Stockholms läns landsting, SLL, presenterade på tisdagen en utvärdering kring insatserna vid terrordådet på Drottninggatan den 7 april i år.

Utvärderingen, som är gjord av Katastrofmedicinskt centrum i Linköping, pekar på att den katastrofmedicinska beredskapen till stora delar fungerade vid händelsen på Drottninggatan, och akutsjukhusen hanterade händelsen väl utifrån ett ledningsperspektiv.

Dessutom lyfter utvärderingen fram att personalens insatser genomfördes både professionellt och engagerat. Trots bristfällig lägesbild och information arbetade alla involverade med att lösa sina uppgifter, vilket bidrog till att drabbade omhändertogs på bästa sätt utifrån rådande förutsättningar.

En övergripande slutsats i utvärderingen är dock att SLL behöver utveckla det proaktiva arbetet. Det gäller exempelvis att ta fram harmoniserade kris- och övningsplaner och att detta bör ske i samverkan med andra aktörer, exempelvis Stockholms stad.

Andra brister handlar exempelvis om kommunikationssystem och Storstockholms lokaltrafiks störningsinformation. Dessutom behöver rollerna för exempelvis upphandlade privata aktörer tydliggöras.

Den katastrofmedicinska beredskapen skulle också gagnas av mer utvecklade planer för förberedelser och samverkan med kommuner och primärvård samt utvecklade krisstödsfunktioner så att uthålligheten vad gäller ledning, personal och stöd till drabbade kan bli större.

Utvärderingen lämnar också ett antal konkreta förslag till förbättringsåtgärder. Bland annat:

  • Harmonisera eller slå ihop de två stora krisberedskapsplanerna »Krisberedskapsplan för Stockholms läns landsting och plan för extraordinära händelser« och »Regional katastrofmedicinsk beredskapsplan«.
  • Gör en översyn av de lokala katastrofplanerna för sjukhusen och för andra verksamheter så att de blir enhetliga.
  • Termer och begrepp behöver enas i alla dokument.
  • 1177 Vårdguiden behöver inkluderas i den kris- och katastrofmedicinska beredskapen.
  • Analysera hur övriga vårdgivare ska involveras i den katastrofmedicinska beredskapen.
  • Tydliggörande av rapportstrukturen mellan SOS Alarm och regionala och lokala sjukvårdsledningar.
  • Fastställa en övningsplan för samtliga berörda landstingsverksamheter och att samverkansövningar med andra aktörer i samhället bör genomföras.
  • Genomför en analys som beskriver vilken förmåga de olika sjukhusen har, vilken kan ligga till grund för en preliminär fördelningsnyckel vid en allvarlig händelse där ett stort antal skadade måste transporteras till sjukhus.

Ta del av hela utvärderingen här.

Läs också:

Läkarna ryckte ut direkt och tog hand om skadade

Tre läkare berättar om terrordådet på Drottninggatan

Attentatet i Stockholm: Brister finns i Sveriges beredskap