Efter en lång och omfattande utredning stod det i mitten av oktober klart att brott inte kan styrkas i samband med någon av de transplantationer av syntetiska luftstrupar som kirurgen Paolo Macchiarini genomfört vid Karolinska universitetssjukhuset. Åklagarna valde att lägga ner samtliga förundersökningar, tre gällande transplantationer och en rörande en luftstrupsoperation av annat slag.

Parallellt med brottsutredningen har ett flertal ärenden gällande forskningsfusk utretts av Centrala etikprövningsnämndens expertgrupp för oredlighet i forskning. På måndagen meddelade expertgruppen sitt utlåtande för sex vetenskapliga artiklar (se faktaruta nedan), som alla beskriver de transplantationer av syntetiska luftstrupar som Paolo Macchiarini utfört i Sverige. Yttrandet är tydligt: i samtliga sex fall har oredlighet förekommit.

Enligt Expertgruppen för oredlighet i forskning har transplantationerna beskrivits som lyckade, vilket enligt de externa sakkunniga som expertgruppen anlitat inte stämmer. De sex artiklarna har enligt ett pressmeddelande från expertgruppen gett »vilseledande och förskönande information om patienters faktiska tillstånd samt att betydelsefull information undanhållits i detta syfte«, vilket i sig konstituerar oredlighet i forskning.

Därtill har Paolo Macchiarini och hans medförfattare uppgett att det funnits etikprövningstillstånd för transplantationerna, vilket enligt expertgruppen inte stämmer. Även detta utgör oredlighet i forskning.

Paolo Macchiarini bär som huvudförfattare och forskningsledare det tyngsta ansvaret för publiceringarna, skriver expertgruppen, men konstaterar ändå att samtliga medförfattare har gjort sig skyldiga till vetenskaplig oredlighet. Expertgruppen uppmanar de berörda tidskrifterna att återkalla de sex aktuella artiklarna.

Expertgruppen har till stöd i sin bedömning bland annat noggrant gått igenom de slutsatser som professor emeritus Bengt Gerdin kom fram till när han på uppdrag av Karolinska institutet granskat de aktuella vetenskapliga arbetena. Han konstaterade att det i samtliga sex artiklar förekommer oredlighet i forskning.

Expertgruppen har också anlitat två utomstående sakkunniga för en granskning. De anser att det rör sig om oredlighet i fem av de sex granskade artiklarna, vilket Läkartidningen tidigare berättat. En av artiklarna ansågs av de sakkunniga inte utgöra oredlighet eftersom den är en översiktsartikel som inte är lika detaljerad som övriga artiklar.

Expergruppen anser dock att översiktsartikelns beskrivning av patienterna, samt det faktum att negativ information undanhålls, utgör oredlighet i forskning. Även denna artikel »bidrar till att sprida felaktiga uppgifter om operationsmetodens förträfflighet«, skriver expertgruppen.

Trots slutsatserna i Bengt Gerdins utredning, som presenterades i maj 2015, gjorde Karolinska institutet i augusti samma år bedömningen att Paolo Macchiarini inte gjort sig skyldig till oredlighet.

Efter den stora uppmärksamheten kring Macchiarini-affären, inte minst i samband med Sveriges Televisions dokumentär »Experimenten« där nya uppgifter framkom, valde dock KI att återuppta utredningen om misstänkt oredlighet och inhämta yttrande från Centrala etikprövningsnämndens expertgrupp.

Det slutgiltiga beslutet om att fälla eller fria Paolo Macchiarini och övriga forskare för forskningsfusk fattas av Karolinska institutets rektor. Karolinska institutet (KI) har tidigare konstaterat att Paolo Macchiarini gjort sig skyldig till oredlighet i ett fall, rörande en artikel i tidskriften Nature Communications 2014. Beslut från KI:s rektor väntar nu i totalt åtta fall – förutom de nu aktuella sex artiklarna även en artikel i Biomaterials 2014 samt en i tidskriften Respiration från 2015.

Läs också:

Inget åtal mot Paolo Macchiarini – går inte att bevisa brott

Experter i Macchiarini-målet anklagas för jäv

Sakkunniga sågar Macchiarini-arbeten

KI: Macchiarini skyldig till forskningsfusk

Sex artiklar granskade

Expertgruppen för oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnen har lämnat sitt yttrande över följande artiklar:

1. »Tracheobronchial transplantation with a stem-cell-seeded bioartificial nanocomposite: a proof-of-concept study«, publicerad i Lancet 2011.

2. »Engineered whole organs and complex tissues«, publicerad i Lancet 2012.

3. »Verification of cell viability in bioengineered tissues and organs before clinical transplantation«, publicerad i Biomaterials 2013.

4. »Are synthetic scaffolds suitable for the development of clinical tissue-engineered tubular organs?«, publicerad i Journal of Biomedical Materials Research 2014.

5.»Airway transplantation«, publicerad i Thoracic Surgery Clinics 2014.

6. »Biomechanical and biocompability characteristics of electrospun polymeric tracheal scaffolds«, publicerad i Biomaterials 2014.