Karolinska universitetssjukhuset står för majoriteten av läkarstudenternas verksamhetsförlagda studier under grundutbildningen i Stockholm. I samband med flytten till Nya Karolinska i Solna, NKS, genomgår sjukhuset stora förändringar.

Det finns en viss entusiasm för att plugga i en organisation som tar ett sådant kliv. Men det råder också en viss kluvenhet kring högspecialiseringen: å ena sidan nya möjligheter, å andra sidan oro att man inte ska få de erfarenheter man behöver för läkarexamen.

En sådan sak gäller den nya intensivakuten, som Läkartidningen berättade om i våras. Patienterna som hamnar där kommer att vara de svårast sjuka, och antalet kommer att bli betydligt lägre än i dag. Det kommer att behövas pedagogiska förändringar och ett samspel med den så kallade närakuten för att nå lärandemålen.

– Patientpanoramat kommer att smalnas av. Kommer vi studenter att kunna handlägga dem lika självständigt som vi kunnat göra nu? Kommer vi få se lika många vanliga akuta fall? Det är en massa sådana frågor som inte känns besvarade, säger Isak Kempe, student som går den sjunde terminen.

– Det finns aspekter på vår utbildning nu som varit så himla bra, som är svåra att se framöver med den organisation som kommunicerats, säger Robert Wallin, som också han är student på sjunde terminen.

– Och det känns ju trist. Men jag tror att det kan bli bra ändå, säger han och framhåller att han tror att NKS kan ge studenterna nya möjligheter till en bredare utbildning.

En konsekvensanalys som Karolinska institutet (KI) har gjort visar att det nya verksamhetsinnehållet på Karolinska universitetssjukhuset i Solna kommer att ha stor inverkan på läkarutbildningen och att vissa lärandemål och examensmål inte kommer att nås om inte särskilda åtgärder vidtas. Ett sådant examensmål är just att studenter självständigt ska diagnostisera och handlägga vanliga akutfall.

Medicinska föreningen, en av KI:s studentföreningar, efterlyser klara besked.

– Det är viktigt att man får träffa odiagnostiserade patienter. Man säger att man kanske ska flytta ut studenter för att diagnostisera på andra ställen. Men i dag finns inga sådana avtal klara, säger ordföranden Max Kynning.

Annika Östman Wernerson, dekan för utbildning som lett arbetet med konsekvensanalysen, säger att det finns förslag på lösningar och att ärendet har hög prioritet såväl på KI som inom landstinget.

– På högsta ledningsnivå inom samverkansorganisationen finns en samsyn kring att vi måste hitta lösningar snabbt. En arbetsgrupp har tillsatts som ska rapportera till ledningsgruppen i slutet av november.

Förutom intensivakuten är själva flytten till NKS ett orosmoment. Den sker i omgångar med det största lasset planerat till våren. Tidpunkten kan få stor inverkan på utbildningen.

– Varje vecka är av betydelse för studenterna. De har ganska begränsad mängd verksamhetsförlagd utbildning. Ska du bara ut en vecka och halva veckan går bort, så är det för den enskilde individen ett bekymmer, säger Ann-Sofie Backman, studierektor för kursen internmedicin vid KI.

Ett sådant exempel var flytten av hjärt–kärlverksamheten förra hösten.

– Jag tycker inte att den veckan blev lyckad alls ur lärandesynpunkt, säger Caroline Brever, student på termin sju.

– Vi fick färre dagar på avdelningen och färre patienter. Kvaliteten på den veckan var inte så hög, det går inte att bortse ifrån, säger hon.

Isak Kempe säger att det inte fanns plats för så många studenter som det var tänkt på hjärtintensivvårdsavdelningen, det saknades datorer till dem och handledare var frånvarande. Men annars har placeringarna fungerat väl och han tycker NKS verkar intressant.

Tidpunkterna för när flyttlassen går i vår är fortfarande osäkra, säger Ann-Sofie Backman. Händer det under terminstid kan det få stor betydelse för studenterna.

– Jag har inte känt att man tagit ställning till att den här typen av verksamhet är väldigt känslig, säger hon.

Medicinska föreningens ordförande Max Kynning påpekar också att studenterna saknar representation där besluten fattas. Annars hade vissa problem kunnat uppmärksammas tidigare.

Ann-Sofie Backman tycker ändå att flytten hittills har gått över förväntan tack vare engagerade undervisningsläkare. Undervisningen kan drivas i samma omfattning som tidigare, och hon tycker att placeringsschemat till och med blivit bättre efter att hon NKS-anpassat det. Handledarskapet kan behöva förändras, men det är egentligen bara av godo, menar hon.

Men osäkerheten om hur den nya organisationen ska se ut och hur det kommer att påverka undervisningen har skapat oro hos både handledare och studenter, berättar Caroline Brever.

– Engagemanget från lärare, kursledning och handledare har varit jättestort. Där finns inget att klaga på alls, utan det är den generella oron över vad som ska hända. Man hör andra studenter som väljer bort Karolinska för att man inte vet hur det kommer att bli.

Bristen på samarbete, i synnerhet mellan landstinget och KI, kan delvis hänga samman med Macchiarini-fallet, tror Ann-Sofie Backman.

– Många som var i beslutande position fick gå. De som hade jobbat mot landstinget försvann, det blev ett vakuum, och så kom nya individer med starkt fokus på etik och forskning. Det var förstås viktigt, men undervisningsfrågan blev pausad. Nu tror jag det blir mycket bättre med en ny rektor.

Ett stadigare ledarskap borgar alltså för bättre samarbete framöver. Men hon tror också att man måste lyfta fram utbildningsfrågan och titta på vad alla fyra akutsjukhusen i Stockholm kan erbjuda för utbildning. Det kan behövas ett nytt sorts pedagogiskt upplägg.

– Kanske kan vi på Nya Karolinska i Solna ha viss verksamhetsförlagd utbildning inom områden som vi är unika på, och erbjuda dessa placeringar, medan Solnastudenter får ta del av allmän internmedicin på övriga sjukhus. Nu har vi väldigt vattentäta skott. Det är en pengafråga, men har vi enstaka ömsesidiga utbyten kan man kanske göra det, säger hon.

– Ett utbyte mellan sjukhusen låter spontant jättebra, säger Isak Kempe.

– Men i sådana fall måste det ske av andra skäl än bara nödvändighet. Det känns synd att göra det som en nödlösning för att det inte finns plats här.

Läs också:

NKS satsning på intensivakut hotar läkarutbildning

Studenter vid NKS riskerar att missa examensmål