För detaljerad medianväntetid per landsting/region, se faktaruta. Grafik: Läkartidningen/Infogram.

Socialstyrelsen följer årligen upp väntetiderna vid landets akutmottagningar. Siffrorna för 2016 visar ingen förbättring på nationell nivå. Enligt Socialstyrelsen ligger medianväntetiderna på samma nivå som tidigare.

Siffrorna visar också att det fortsatt är stora skillnader mellan akutmottagningarna i landet. I Västra Götalandsregionen var medianväntetiden för att träffa en läkare förra året över 80 minuter, vilket var längst i landet.

Det kan jämföras med Region Norrbotten där väntetiden var under 20 minuter.

Dessutom varierar den totala vistelsetiden från två timmar vid vissa akutmottagningar till fyra timmar vid andra.

– Långa väntetider orsakas ofta av en obalans mellan antalet patienter och de resurser som finns på akuten. En hög andel läkare under utbildning och arbetsorganisationen påverkar. Vi har också sett att dålig tillgång på sängplatser i övrigt på sjukhuset förlänger patienternas vistelsetid på akutmottagningen, säger Sevim Barbasso Helmers, utredare på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Socialstyrelsen konstaterar också att nästan 20 procent av akutbesöken under förra året utgjordes av patienter som var över 80 år gamla.

Statistiken över väntetiderna vid landets sjukhusbundna akutmottagningar bygger på uppgifter som rapporterats in till patientregistret och finns nu att ta del av i Socialstyrelsens statistikdatabas.

Så lång är väntetiden

Medianväntetid till läkare på akutmottagning i minuter 2016 per landsting/region. Ålder: 19+

Norrbotten 18

Västerbotten 39

Kalmar 41

Västmanland 41

Jönköping  49

Värmland  49

Gotland  50

Kronoberg 53

Stockholm 54

Örebro 56

Västernorrland 58

Gävleborg 59

Dalarna 60

Östergötland 61

Skåne 68

Jämtland–Härjedalen 69

Uppsala 73

Halland 80

Västra Götaland 83

Blekinge —

Södermanland —

Källa: Socialstyrelsens statistikdatabas.

Fotnot: Statistik för Södermanland och Blekinge saknas på grund av brister i inrapporterade data.