I slutet av oktober visade Fredrik Tamsen, specialist i rättsmedicin och doktorand vid Uppsala universitet, i en debattartikel i Läkartidningen att drygt två tredjedelar av flickor i 16–17-årsåldern kan felbedömas som vuxna vid magnetkameraundersökning av lårbenets nedre tillväxtzon, så kallat MR-knä. MR-knä och röntgen av visdomständer är de metoder som Rättsmedicinalverket (RMV) har valt för medicinsk åldersbedömning inom ramen för asylprocesser.

Uppgifterna ledde till att RMV beslutade att pausa arbetet med medicinska åldersbedömningar av flickor medan man ser över metoden.

– Vetenskap är föränderlig och utifrån de uppgifter som presenterades i Läkartidningen pågår nu ett arbete där vi ser över dessa resultat, kommenterade Elias Palm, rättsläkare och avdelningschef vid Rättsmedicinalverket, tidigare i höst.

Som en följd av detta har nu även Migrationsverket tillfälligt stoppat alla beslut i asylärenden där flickor genomgått medicinsk åldersbedömning.

– Vårt beslut sker som ett led i RMV:s beslut att pausa de medicinska åldersbedömningarna som gäller flickor. Vetenskapliga rön kan förändras och vi måste vara lyhörda för när RMV anser att det kan finnas skäl att närmare granska metoderna, säger Daniel Salehi, processledare vid Migrationsverket, i ett pressmeddelande.

Beslutsstoppet rör ungefär 200 flickor, som antingen väntar på ett utlåtande från RMV eller på beslut från Migrationsverket. Däremot kommer RMV:s översyn inte per automatik att förändra eller stoppa de beslut om utvisning eller avvisning som redan har fattats och vunnit laga kraft, uppger Migrationsverket.

Enligt myndigheten finns ett 20-tal beslut om avslag på asylansökan till följd av medicinsk åldersbedömning med MR-knä som rör flickor.

– Beroende på var i processen vart och ett av dessa ärenden befinner sig, kan någon av de åtgärder som vi nu fattat beslut om bli aktuella. Men som vanligt har personen alltid möjlighet att lämna in en ansökan om verkställighetshinder, säger Daniel Salehi.

Läs också:

En majoritet av flickor nära 18 år kan felbedömas som vuxna med MR-knä

RMV ser över metod efter uppgifter i Läkartidningen

Resultat av åldersbedömningar pekar på felaktigheter i metoden

RMV svarar angående åldersbedömningar: Tveksamt att slå ihop de två metoderna

Slutreplik: Rättsmedicinalverkets metod är undermålig och bör bytas

RMV presenterade metoder för medicinsk åldersbedömning

Smer: Etiskt försvarbart att använda medicinsk åldersbedömning