Som ett led i den världsomspännande rörelsen #metoo samlade sig drygt 10 400 kvinnliga läkare och läkarstudenter i slutet av november till ett upprop, #utantystnadsplikt, för att uppmärksamma och bryta tystnadskulturen kring sexuella trakasserier, övergrepp och diskriminering inom läkarkåren.

Uppropet, som publicerades i Svenska Dagbladet, innehöll en lång rad vittnesmål om hur kvinnor förnedras och trakasseras sexuellt av sina manliga kollegor – inte sällan överläkare och chefer.

I samband med publiceringen skickades uppropet också till Sveriges sjukhusledningar och primärvårdschefer, samt till de ansvariga för landets medicinska fakulteter. Samtliga ombads svara på ett antal frågor: »Vi vill veta hur ni tänker förändra detta, med konkreta åtgärder och tidsplan för implementering och utvärdering. Vi vill veta hur säkerheten ska garanteras för den som drabbas av sexuella trakasserier, så att fler törs anmäla«, skrev läkarna.

Nu har dekanerna vid de medicinska fakulteterna vid Göteborgs universitet, Karolinska institutet, Linköpings universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet och Örebro universitet författat ett gemensamt svar. De skriver att de tagit emot uppropet med djup oro, och konstaterar att det som framkommer om sexuella trakasserier, diskriminering och andra maktövergrepp självfallet är helt oacceptabelt. Man borde kunna förvänta sig, skriver de, »att vi som verkar inom yrken som ytterst bygger på en djup respekt för alla människors lika värde skulle ha större motståndskraft« – men att de omfattande vittnesmålen tydligt visar att ingen samhällssektor är förskonad.

Enligt dekanerna finns på samtliga universitet redan riktlinjer för vad som gäller om studenter eller andra utsätts för sexuella trakasserier eller andra former av diskriminering. Men dessa räcker uppenbarligen inte, konstaterar de – och lovar därför att i samverkan med programledningar och studentorganisationer dels göra riktlinjerna kända, dels säkerställa att de uppfattas som ändamålsenliga. 

I de fall då sådana inte redan finns lovar de också att tillsammans med företrädare för regioner och landsting ta fram gemensamma handlingsplaner gällande trakasserier och diskriminering under studenternas verksamhetsförlagda utbildning.

Slutligen, skriver dekanerna, kommer de på alla tänkbara sätt och på alla nivåer arbeta för en kultur vid såväl universiteten som inom hälso- och sjukvården där trakasserier och diskriminering inte accepteras. »Det är allas vårt ansvar och alla chefsnivåer behöver arbeta tillsammans för att en nolltolerans mot kränkningar och trakasserier efterlevs«, skriver de.

Läs också:

10 400 läkare skriver under uppropet #utantystnadsplikt

Läkarstudenter vittnar om trakasserier: »Han undrade om jag ville sova över med honom i jourrummet«

Universiteten: »Det kan vara ett stort mörkertal«

»Det är otroligt viktigt att stötta dem som faktiskt kliver fram«

Heidi Stensmyren om #metoo: »Det är viktigt att våga berätta«