Johan Flodin, medicinskt ansvarig läkare på Kry. Foto: Jesper Cederberg.

Kry är en av de privata digitala vårdgivare som kan verka över hela Sverige genom samarbete med fysiska vårdcentraler i Region Jönköpings län. Kry rapporterar också sin antibiotikaanvändning till nätverket Strama, Samverkan mot antibiotikaresistens, lokalt i Jönköping.

Företaget har nu delat med sig av en del av den statistik som gäller förskrivning vid akut bronkit/övre luftvägsinfektion, urinvägsinfektion och tonsillit till Läkartidningen.

Krys siffror visar att de ligger förhållandevis lågt i förskrivning av antibiotika och klarar Stramas mål i högre utsträckning än vad Stockholms läns landsting, SLL, gör.

Ett exempel är antibiotikaförskrivning vid akut bronkit/övre luftvägsinfektion, där Krys förskrivning ligger på en nivå mellan 0,6 och 1,1 procent. Det kan jämföras med Stramas mål om max 10 procent för bronkit och max 5 procent för övre luftvägsinfektioner. Dock skriver Strama i sina rekommendationer att »vid distanskontakter hos annan vårdgivare än den ordinarie ska ingen antibiotikaförskrivning förekomma«.

– Jag förväntar mig att vi håller oss inom rimliga intervaller. Här har till exempel Strama satt en begränsning på 10 procent när det gäller bronkit, men redan där ligger vi väldigt lågt, säger Johan Flodin, medicinskt ansvarig läkare på Kry i Sverige.

Det här är inte ett urklipp som inte är representativt för er förskrivning?

– Nej, det är det inte. Det är så det har sett ut över tid.

Kry jämför sina siffror med SLL som under samma tidsperiod ligger på cirka 9 procent (se faktaruta). Men det går inte att jämföra Kry med hela landstinget helt utan reservationer. SLL har många gånger fler vårdkontakter och patientgrupperna skiljer sig åt i fråga om exempelvis ålder och framförallt sjukdomsbakgrund. En ny undersökning som gjorts av landstingets hälso- och sjukvårdsförvaltning visar att husläkarmottagningarnas receptförskrivning i SLL domineras av folksjukdomar, medan Krys domineras av allergier, hudsjukdomar och infektioner/förkylningar. Det syns också i statistiken genom att 3 procent av husläkarmottagningarnas förskrivningar gäller antibiotika, medan motsvarande andel för Kry är 14 procent.

I SLL:s siffror räknas också alla typer av verksamheter in, som husläkarmottagningar, närakuter, akutmottagningar och andra sjukhus- och specialistmottagningar. I Stockholm finns därtill ett storstadsfenomen i form av en tradition med många utskrivna antibiotikarecept per invånare, jämfört med övriga landet.

Sammantaget menar Strama Stockholm att det inte går att jämföra Kry med hela SLL:s verksamhet.

– Vi tycker till och med att det är vanskligt bara att jämföra data mellan olika husläkarmottagningar, vars förutsättningar vi inte riktigt känner till. Man kan inte uttala sig generellt om antibiotikaförskrivningen om patientunderlaget är olika. Det viktiga när det gäller kvalitetsuppföljning är att en enhet jämför med sig själv över tid, säger Astrid Lundevall, överläkare och enhetschef för Strama Stockholm.

Är jämförelsen mellan Kry och Stockholm ointressant?

– Ja. Jämförelsen haltar och säger väldigt lite.

Strama Stockholm påpekar också att husläkarmottagningarna, som kanske är den SLL-verksamhet som närmast kan jämföras med de digitala vårdgivarna, bara står för knappt hälften av antibiotikarecepten till länsbefolkningen. Tittar man enbart på deras förskrivning så ligger den betydligt bättre till än SLL som helhet.

Oavsett en jämförelse med SLL menar man på Kry att siffrorna visar att företaget inte skriver ut antibiotika på det ansvarslösa sätt som kritiker ibland vill göra gällande. Johan Flodin tycker att debatten om antibiotikaförskrivning är bra, men han vill se mer data från alla vårdgivare.

– Jag är läkare och vill precis som alla andra att vi ska ha antibiotika till mina barn och barnbarn, så jag tycker att det är en väldigt vettig debatt. Sedan kan jag tycka att det är tråkigt med tonaliteten i den. Men det är bra att det uppmärksammas och det behöver lyftas ännu mer.

Han framhåller också att en av Krys styrkor är att de samlar in mycket data i olika former. Data presenteras kontinuerligt för företagets läkare som en del i personalutvecklingen.

– Min förhoppning är att vi inte ska ge enskilda läkare pekpinnar utan att de själva, genom att se sin egen data, känner en motivation att bli bättre. »Här ligger du, här är en normalfördelningskurva för Kry och här ligger SLL.« Jag tror att om du frågar alla läkare skulle de säga att de jobbar helt enligt Strama, men jag tror det är väldigt få som vet sin faktiska data, säger Johan Flodin.

 

Läs även:

Strama och Kry oense om halsfluss

Nätläkare förskriver antibiotika på »dåliga grunder«

Min doktor ger Jönköping skarp kritik

Nätläkares »klart olämpliga« förskrivning väcker principfrågor

Förskrivning av antibiotika hos Kry respektive Stockholms läns landsting

Andel handlagda patientmöten (%) där antibiotika förskrivits vid bronkit/övre luftvägsinfektion, genomsnitt augusti–oktober 2017.

Kry: 0,8

SLL: 9,1

Strama skriver i sina nationella rekommendationer att antibiotikaförskrivning i undantagsfall kan accepteras i fysisk primärvård och att ingen förskrivning ska förekomma »vid distanskontakter med annan vårdgivare än den ordinarie«. Samtidigt ger Strama ett visst utrymme med ett mål under 5% för övre luftvägsinfektion och under 10% för akut bronkit.

Totalt antal mätpunkter SLL: 117 884

Totalt antal mätpunkter Kry: 5 761

Andel där rekommenderad antibiotika (nitrofurantoin och pivmecillinam som förstahandsmedel) skrivits ut vid samtliga handlagda patientmöten om urinvägsinfektion (%), genomsnitt augusti–oktober 2017.

Kry: 97,3

SLL: 81,9

Stramas mål är att minst 95% av antibiotikaförskrivningarna i denna kategori är av de rekommenderade förstahandsmedlen.

Totalt antal mätpunkter SLL: 6 908

Totalt antal mätpunkter Kry: 1 050

Andel där icke önskvärd antibiotika (kinoloner och cefalosporiner) skrivits ut vid samtliga handlagda patientmöten (%) om urinvägsinfektion, kvinnor äldre än 16 år, genomsnitt augusti–oktober 2017.

Kry: 1,2

SLL: 13,5

Stramas nationella mål är att icke önskvärd antibiotika skrivs ut i mindre än 5% av fallen.

Totalt antal mätpunkter SLL: 6 908

Totalt antal mätpunkter Kry: 1 050

Andel utskrivning av antibiotika vid tonsillit, samtliga handlagda patientmöten (%),genomsnitt augusti–oktober 2017.

Kry: 19,2

SLL: 66,4

Andel utskrivning av rekommenderad typ (PcV) vid samtliga patientmöten (%) med diagnos faryngotonsillit, genomsnitt augusti–oktober 2017.

Kry: 88,8

SLL: 85,2

Strama anser att digitala vårdgivare inte kan ställa diagnosen streptokockorsakad faryngotonsillit på grund av att centorkriterierna enligt nätverket inte kan bedömas fullt ut. Kry anser dock att de kan komma upp i tre av fyra kriterier, vilket är Stramas krav. Stramas mål för fysiska vårdgivare är att 90–100% av förskrivningen är av rekommenderad typ.

Totalt antal mätpunkter Kry: 1 415

Totalt antal mätpunkter SLL: 33 301