Värdebaserad vård är ett hett omdiskuterat ämne. I slutet av förra året krävde läkarföreningen vid Karolinska universitetssjukhuset att den pågående processen med att stegvis införa modellen genom hela sjukhusets organisation måste avbrytas, och Svenska läkaresällskapet har efterlyst en granskning av det vetenskapliga stödet för värdebaserad vård.

I augusti i år fick också Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) i uppdrag av regeringen att kartlägga kunskapsläget kring styrmodellen.

– Eftersom nya styrmodeller inom hälso- och sjukvården kan påverka förutsättningarna att ge vård som utgår från patientens behov är det viktigt med evidensbaserad kunskap om dessa modeller och i förlängningen dess inverkan på vården, sade socialminister Annika Strandhäll (S) då.

Även Sahlgrenska universitetssjukhuset, som arbetat med värdebaserad vård i ett antal olika verksamheter sedan 2013, beslutade tidigare i år att se över modellen. Peter Lönnroth, adjungerad professor vid Sahlgrenska akademien, fick i uppdrag att dels belysa utvecklingen av värdebaserad vård på sjukhuset, dels granska evidensen för modellen i förhållande till andra metoder för förbättringsarbete.

– Eftersom vi arbetat med värdebaserad vård ville vi ta reda på hur det gått, säger sjukhusdirektör Ann-Marie Wennberg i ett pressmeddelande.

Efter att ha granskat 1 320 forskningspublikationer, varav 45 studier ansågs relevanta, konstaterar utredaren att det finns ett värde i att använda modellen i hälso- och sjukvårdens förbättringsarbete. Den tycks dock inte vara överlägsen andra metoder, varför sjukhuset nu beslutat att inte införa värdebaserad vård som strategi genom hela organisationen.

– Värdebaserad vård är ett strategiskt förhållningssätt, men vi kommer att arbeta med olika metoder. I stället för att rikta in oss mot ett enskilt förändringskoncept, så samarbetar vi med Göteborgs universitet och Chalmers om flera metoder som förankras i forskningen, säger Ann-Marie Wennberg.  

Även vid Akademiska sjukhuset i Uppsala arbetar man med värdebaserad vård inom en rad olika verksamheter.

SBU:s kartläggning om kunskapsläget kring värdebaserad vård ska vara klar senast den 31 maj 2018.

Läs mer:

SBU kartlägger värdebaserad vård

Läkaresällskapet vill evidensgranska värdebaserad vård

Värdebaserad vård: Omstridd metod på frammarsch

Rak debatt om värdebaserad vård: »Stoppa inte det vi påbörjat!«

KI:s ledning vill inte ta ställning för värdebaserad vård

Starka incitament för att avbryta införandet av värdebaserad vård

Värdebaserad vård – inte alltid värdelös

Managementteori i ny kostym – eller kejsarens nya kläder?