Ersta sjukhus i Stockholm. Foto: Marcus Möller

Stockholms läns landsting har tvingats avsluta flera avtal med idéburna vårdgivare eftersom verksamheterna inte upphandlats enligt lagen om offentlig upphandling, LOU. Bland annat berörs mag- och tarmkirurgin vid Ersta sjukhus, vilket Läkartidningen tidigare berättat.

En annan berörd verksamhet är Ersta psykiatriska klinik, vars avtal löper ut vid årsskiftet 2018/2019.

– När det gäller Ersta så ser vi ingen annan möjlighet än att göra en upphandling och det har vi gjort när det gäller kirurgin. Där pågår nu en upphandling och underlaget är ute. Vi kommer att göra samma sak när det gäller psykiatrin, och då finns det förstås inga garantier för att Ersta kommer att vinna. Men vi har ju förhoppningar att de, precis som alla andra, ska kunna lägga ett konkurrenskraftigt och bra anbud, säger Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd i Stockholm.

Ersta psykiatriska klinik har i sitt nuvarande avtal en inriktning mot målgruppen vårdpersonal som på grund av sitt arbete har ett behov av särskild sekretess. Det innebär att kliniken är en så kallad dold enhet i journalsystemet Take Care.

På Ersta psykiatriska klinik har man under lång tid också byggt upp en speciell kunskap för att vårda just sjukvårdspersonal som drabbats av psykisk ohälsa, berättar verksamhetschefen Johanna Broms.

– Det är en speciell balans att vårda människor som vårdar andra. Man kan överidentifiera sig och bli för omhändertagande. Det som ofta händer är också att man inte vågar kliva in och vara doktor åt en professor i psykiatri eller åt någon som är väldigt kunnig inom ett område. Vi hör ofta från kollegor som blir vårdade att »du kan ju läsa dina provsvar själv«, säger Johanna Broms.

Hon lyfter också fram att Ersta har särskild kompetens kring samvetsstress som kan drabba just vårdpersonal, och som skiljer sig från andra former av stress.

– Den typen av stress och hur man skyddar sig och återhämtar sig är det vi byggt upp en kompetens kring. Vi jobbar väldigt mycket med HR-avdelningar inom sjukvården också. Det fungerar väldigt bra när man bygger upp sådana kontakter.

Enligt Johanna Broms har verksamheten omkring 17 000 besök varje år, och både stressyndrom och utmattning ökar, speciellt i läkargruppen som nu är den största gruppen vad gäller just utmattning.

– Jag tror att det är en väldig trygghet att komma hit till Ersta. Man vet att det här är en klinik som tar hand om vårdarna, att vi funnits länge, har en dold journal och förstår problemet. Det är inga märkvärdigheter och det gör också att tröskeln blir låg att ta kontakt. Sjukvårdspersonal har svårt att söka vård generellt. Jag tror att många kommer bli förtvivlade om vi inte kommer att finnas kvar.

Att en upphandling ska göras har dock inget att göra med bristande kvalitet i verksamheten, menar Anna Starbrink.

– Vi skulle gärna vilja kunna samarbeta med en aktör som Ersta på ett enklare sätt än att göra de här upphandlingarna enligt LOU, som är en upphandling konstruerad för en kommersiell marknad. Lagen ger oss inte det utrymmet. Jag tycker att det är lagen det är fel på och att den borde ändras. Vi borde kunna skapa undantag från upphandlingsreglerna när det gäller idéburen verksamhet. Jag har förstått att man gör det i många andra länder.

Men även om Ersta efter en upphandling skulle få ett avtal efter 2018 så ser det inte ut att bli för den specifika målgruppen sjukvårdspersonal. I stället blir det troligen ett generellt avtal för den psykiatriska verksamheten.

– Det har inte egentligen med lagstiftningen att göra, utan det är ett val som vi gör i Stockholms läns landsting. Vi tycker att anställda i vården, precis som alla andra, ska ha lika bra tillgång till vård. Varför ska vi ha en särskild fil för vårdpersonal? Vi upphandlar hela volymen i stället så att vi kan bredda vårdutbudet totalt sett, säger Anna Starbrink.

– Hade vi kunnat förlänga enligt den gamla modellen hade vi förmodligen gjort det, och då hade vi väl diskuterat i dialog med Ersta om hur man ska forma målgrupper och sådant. Men när vi nu ställdes inför det faktum att vi inte kan fortsätta på det sättet, då omprövade vi också lite grann inriktningen och hur vi beskriver målgrupper, fortsätter hon.

En annan idéburen vårdgivare med ett avtal som löper ut nästa år är Ericastiftelsen, som har en barn- och ungdomspsykiatrisk terapimottagning. Här har Liberalerna och den övriga styrande landstingsalliansen valt att titta närmare på alternativa lösningar för att ändå kunna behålla verksamheten, vilket Dagens Nyheter rapporterat om.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har bland annat fått i uppdrag att utreda möjligheterna för ett så kallat idéburet offentligt partnerskap, IOP. Detta trots att sådana partnerskap juridiskt sett befinner sig i en gråzon.

– Vi skulle behöva en tydligare lagstiftning, en ramlag, kring hur man får arbeta med IOP, det är alldeles för otydligt i dag. Vi ska pröva det här i alla fall nu i Stockholm har vi sagt. Vi vill utmana lite och försöka hitta ett sätt att göra ett partnerskap och då har vi sagt att Ericastiftelsens verksamhet skulle kunna vara lämplig för det, säger Anna Starbrink.

Finns det några planer för att också utreda IOP för Ersta psykiatriska klinik?

– Vi har tittat på det också, men där säger våra jurister att det inte håller att göra IOP när vi haft den här verksamheten på det här sättet så länge, och att den är så omfattande och liknar andra psykiatriska mottagningar så mycket.

På frågan vad Erstas erfarenhet och kompetens betyder i en kommande upphandling svarar Anna Starbrink:

– Det är klart att erfarenhet och hög kvalitet vägs in i en upphandling. Det ska vara stor tyngdpunkt på kvalitet naturligtvis, men det går liksom inte att ge en gräddfil till ideella aktörer, och jag tycker att det är problematiskt för att jag tycker att de bidrar till något som kanske är lite svårt att ta på. Det här engagemanget och den ideella kraften tror jag är viktig för vården och välfärden men också för hela samhället. Verksamheter som drivs på en ideell grund kompletterar på ett bra sätt tycker jag.

Johanna Broms vill inte rikta kritik mot Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Samtidigt är hon är positiv till Liberalernas initiativ till att försöka hitta en lösning för idéburna aktörer.

– Vi är inte kritiska mot hälso- och sjukvårdsförvaltningen på något sätt. Det är rimligt att man ska följa gällande lagstiftning och ha giltiga avtal. Då tycker jag att det är bättre att man har olika slags avtal beroende på vilken organisation som bedriver vård. Lagen är ju som den är.

Läs också:

Striden om Ersta sjukhus: »Stela regelverk får inte skjuta Ersta i sank«

Läkarna nu fler än sjuksköterskorna bland Erstas patienter