Socialstyrelsen lägger i sina uppdaterade nationella riktlinjer tyngd på vården av barn och ungdomar. Det är en grupp där den psykiska ohälsan ökar och där myndigheten ser en brist på personal med kompetens i psykologisk bedömning och behandling.

Socialstyrelsen vill därför se ett utökat utbud av psykologisk behandling, i första hand kognitiv beteendeterapi, KBT, men även andra terapiformer. Rekommendationen med psykologisk behandling i kombination med läkemedel ligger kvar.

Vården står därmed inför ökade kostnader då tillgången till psykologisk behandling är lägre än efterfrågan. På sikt kommer kostnaderna att plana ut, men på en högre nivå än de ligger på i dag.

– Varje vårdcentral bör kunna erbjuda barn och unga psykopedagogisk behandling, där även föräldrar och familj tillsammans får verktyg att hjälpa den som drabbats, säger Tord Ivarsson, docent i barn- och ungdomspsykiatri och med i projektledningsgruppen för riktlinjerna, i ett pressmeddelande.

Prioriteringen i Socialstyrelsens rekommendationer är marginellt förändrade från fjolårets remissversion. I de fall där förändringar skett i tillstånds- och åtgärdslistan, har de varit ett eller två steg på den tiogradiga skalan.

– En del är förtydligat i texterna, inte minst med anledning av synpunkter i remissvaren, och vi har kompletterat med en hel del nytt vetenskapligt underlag. I många fall där det har tillkommit nytt vetenskapligt underlag har man ändå kunnat konstaterat att man låg hyfsat bra i prioritering redan i remissversionen 2016, säger Anders Berg, projektledare på Socialstyrelsen, till Läkartidningen.

Socialstyrelsens riktlinjer för ångest och depression har vållat bitvis högljudd debatt. Kritiker har menat att riktlinjerna varit bristfälliga och i mångt och mycket skiljer sig från andra länders. Forskare har på debattsidor i svenska tidningar, däribland Läkartidningen, ifrågasatt att myndigheten gett KBT en så framskjuten roll som behandling. Några menar att Socialstyrelsen är partisk till förmån för KBT och olika farmakologiska behandlingar, medan psykodynamisk terapi, PDT, ständigt ifrågasätts.

Socialstyrelsen har gjort en egen jämförelse med andra länder för att undersöka om det finns skillnader och om de är motiverade. Det gäller specifikt psykologisk behandling, fysisk aktivitet och kombinationsbehandling med psykologisk behandling och antidepressiva läkemedel vid depression. Sverige har jämförts med Norge, Finland, Danmark, England, Skottland, Tyskland, Nederländerna och Kanada.

Myndigheten ser stora likheter, men påpekar att det även finns skillnader vilka motiveras av olika förutsättningar i olika länder. En sådan sak som Socialstyrelsen lyfter fram är att de svenska riktlinjerna riktar sig mot beslutsfattare, medan andra länder ofta riktar sig mot professionen.

Hela rapporten finns att läsa på Socialstyrelsens webbsida.

 

Läs också:

Oroande ökning av ungas psykiska ohälsa

Debattörer: Socialstyrelsen partisk om riktlinjer

Svarar på frågor om riktlinjer vid ångest och depression

Debatt: Socialstyrelsen har fel om depression och ångest

Socialstyrelsen svarar: Missvisande att likställa siffror ur helt olika skalor

Slutreplik: Socialstyrelsen har fel igen om depression och ångest