I mars förra året genomförde Inspektionen för vård och omsorg, IVO, en inspektion vid akutmottagningen på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Där uppmärksammade IVO allvarliga patientsäkerhetsrisker för patienter i väntan på vårdplats i slutenvården.

Bland annat vårdades patienter dagligen på akutmottagningen och det förekom att patienter blev kvar över ett dygn i väntan på vårdplats. IVO konstaterade också att dessa patienter placerades i korridoren där det saknas larmanordning, men att de allvarligast sjuka placerades så att personalen kunde se dem. Britsar i korridoren utgjorde också hinder för att passera med exempelvis rullstolar och annan medicinteknisk utrustning.

I december gjorde IVO ytterligare en inspektion av akutmottagningen i syfte att bedöma om patientsäkerheten hade förbättrats.

I det nya beslutet skriver IVO bland annat att bemanningen vid tiden för inspektionen utökats och att personalens tillsyn av den berörda patientgruppen har strukturerats med hjälp av en aktivitetsplan.

IVO anser dock att flera tidigare uppmärksammade patientsäkerhetsrisker till viss del kvarstår. Bland annat vårdas patienter fortfarande »dygnsvis« på akutmottagningen i väntan på vårdplats.

Enligt IVO är det också oklart om flera av vårdgivarens vidtagna åtgärder haft någon effekt, eftersom dessa inte följs upp på ett systematiskt sätt.

IVO konstaterar även brister i läkemedelshanteringen. Patienter, exempelvis multisjuka äldre, kan inte alltid få de läkemedel de vanligtvis tar. Detta eftersom akutmottagningens läkemedelssortiment är begränsat.

Vårdgivaren uppger att orsaken till att patienter vistas länge på akutmottagningen beror på vårdplatsbrist, vilken till stor del är orsakad av bemanningssvårigheter avseende sjuksköterskor.

Sammantaget bedömer IVO att vårdgivaren inte lever upp till en god och säker vård för dessa patienter. Nu kräver myndigheten att vårdgivaren senast den 20 mars i år redovisar vilka åtgärder som har vidtagits.

Läkartidningen berättade i början av december förra året att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, genomfört liknande granskningar vid sex andra akutmottagningar i Stockholm med särskilt fokus på patientsäkerhet i samband med övergången mellan akutmottagningar och vårdplats i sluten vård.

IVO bedömde att tre av de granskade akutmottagningarna inte uppfyller kraven på en god och säker vård för den aktuella patientgruppen.

Läs mer:

IVO underkänner tre av sex akutmottagningar i Stockholm

IVO granskar 64 akutmottagningar