Patientsäkerhet. Nya regler för hur patienter och närstående ska göra för att lämna klagomål eller synpunkter på vården börjar gälla. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kommer även i fortsättningen utreda fall som rör vårdskador, men en stor del av klagomålshanteringen ska flyttas till vårdgivarna. Socialstyrelsen har fått i uppdrag att genomföra insatser för att stödja införandet av det nya klagomålssystemet.

Utskrivningsklara patienter. Kommuner och landsting ska också tvingas till bättre samarbete om utskrivningsklara patienter. »Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård« ska motverka att patienter ligger kvar onödigt länge. Kommunerna ska få betala för utskrivningsklara patienter som ligger kvar på sjukhus efter tre dagar, gentemot tidigare fem. Lagen gäller till en början inte patienter som skrivs ut från sluten psykiatrisk vård.

IT-frågor. I maj träder en ny datalag i kraft, vilken bygger på ett EU-beslut med ett nytt regelverk för behandling av personuppgifter. Lagen kommer att inverka på både vård och forskning. Jan-Eric Litton, professor på Karolinska institutet, har startat ett projekt att ta fram en »uppförandekod« som ska ge läkare och forskare i hela EU praktiska riktlinjer.

Försvarsmakten. Generalläkaren byter namn till »Försvarsinspektören för hälsa och miljö«. Det tillsynsansvar som ingår i uppdraget förtydligas och utvecklas. Försvarsinspektören ser till att Försvarsmakten följer lagar och föreskrifter som gäller bland annat hälso- och sjukvård, smittskydd och livsmedelssäkerhet. 

Klimat och hälsa. Sverige får en klimatlag som tvingar regeringen att driva en politik efter riksdagens klimatmål. I den ingår en obligatorisk klimatredovisning i budgetpropositionen varje år, samt en klimatpolitisk handlingsplan som ska redovisas vart fjärde år. Lagen utgör en del av det så kallade klimatpolitiska ramverket, tillsammans med bland annat Sveriges mål att inte ha något nettoutsläpp av växthusgaser år 2045.

Läs om fler nya lagar 2018 på regeringens webbplats.