Rättsmedicinalverket (RMV) höll presskonferens om de medicinska åldersbedömningarna på torsdagen. Från vänster: Carl Johan Wingren, specialistläkare i rättsmedicin och docent, Monica Rodrigo, generaldirektör, Elias Palm, överläkare i rättsmedicin och avdelningschef vid RMV samt Petra Almqvist, överläkare i rättsmedicin och medicine doktor. Foto: Joakim Andersson

Rättsmedicinalverket (RMV) har på uppdrag av regeringen hittills genomfört omkring 10 000 medicinska åldersbedömningar av asylsökande.

Kritiken mot RMV:s metodval, magnetkameraundersökning av lårbenets nedre tillväxtzon (MR-knä) och röntgen av visdomständer, har dock varit kraftigt ifrågasatt och debatterats flitigt, inte minst i Läkartidningen. Också i Svenska Dagbladet, som i en rad artiklar granskat RMV:s åldersbedömningar, har rättsläkare, jurister och utländsk expertis riktat skarp kritik mot metoden.

Bland annat har tidningen rapporterat att tyska experter, vars forskning ligger bakom den metod som RMV använder, i flera andrahandsutlåtanden kommit fram till slutsatser som går tvärt emot RMV:s bedömningar.

Efter att ha genomfört en kvalitetsgranskning av arbetet med medicinska åldersbedömningar meddelade dock RMV vid en pressträff på torsdagen att myndigheten inte har för avsikt att byta ut sin metod.

Eftersom RMV:s metod bygger på att två av varandra oberoende röntgenläkare respektive tandläkare gör en bedömning av bilderna vet RMV i hur många fall läkarna gör samma bedömning, det vill säga hur stor samstämmighet som finns i dessa bedömningar. Enligt Elias Palm, överläkare i rättsmedicin och avdelningschef vid RMV, ligger samstämmigheten på 92 procent för MR-knä.

– Men det utesluter inte att våra radiologer på något sätt inte följer den stadieindelning som är given. För att se att radiologerna inte glidit i skalan, för de kan vara samstämmiga men ändå ha glidit ifrån definitionen, så har vi låtit ytterligare två seniora barnradiologer titta på drygt 200 ärenden där man bedömt knäleden som sluten. I 89,5 procent av fallen gör alla fyra samma bedömning. Nu har vi sett att det inte finns några tecken på systemfel, förklarar Elias Palm.

Totalt har 209 ärenden där knäleden hos den undersökta individen har bedömts som mogen granskats.

  • I 187 fall, 89,5 procent, var leverantörer och granskare eniga i sina bedömningar.
  • I 14 ärenden gjorde de båda radiologerna olika bedömningar sinsemellan om knäleden var mogen eller omogen.
  • I tre ärenden ansåg båda granskarna att knäleden var omogen, medan RMV:s leverantörer gjort bedömningen att den var mogen.
  • I fem ärenden ansåg en eller båda granskarna att bildmaterialet var undermåligt.

Med dessa resultat i ryggen har RMV beslutat att fortsätta använda sig av MR-knä och röntgen av visdomständer för de medicinska åldersbedömningarna.

– Vi ser i dagsläget ingen anledning att ändra de metoder vi har valt, säger Elias Palm.

Vad kan man tänka sig för andra typer av kvalitetsgranskningar framöver?

– Man kan upprepa och man kan titta mer på subgrupper. Är det något jag tror att vi kan jobba vidare med framöver så är det att identifiera vilka det är som är svårbedömda.

Elias Palm säger sig inte vara säker på att kvalitetsgranskningen som presenterades på torsdagen kommer att minska den stora kritik som riktats mot RMV:s åldersbedömningar. Han poängterar dock att vetenskap inte är statisk och att RMV noggrant följer den vetenskapliga utvecklingen.

– Vi för en löpande dialog med Socialstyrelsen, ser över statistiken och jobbar vidare med vårt kvalitetsarbete – för vi är måna om att det här ska bli rätt. Om vi får kännedom om ny information tittar vi på varje enskilt ärende och låter våra barnradiologer titta på bilderna en extra gång. Kommer de till andra slutsatser än de ursprungliga bedömarna ändrar vi våra utlåtanden, säger han. 

I en debattartikel i oktober förra året presenterade Fredrik Tamsen, specialist i rättsmedicin, nya uppgifter från en vetenskaplig studie som pekade på att flickor nära 18 år riskerar att felbedömas med MR-knä.

Uppgifterna ledde till att RMV pausade arbetet med åldersbedömningar av flickor för att se över metoden. Dessutom stoppade Migrationsverket alla beslut i asylärenden där flickor genomgått en medicinsk åldersbedömning. För att inte riskera att flickorna i fråga blir äldre i väntan på nya beslut erbjuds de dock att genomgå själva undersökningen, men RMV kommer inte att lämna några utlåtanden.

Läs mer:

Justitieminister Morgan Johansson litar på RMV:s bedömningar

Politiker ifrågasäter metod för åldersbedömningar av asylsökande

Medicinska åldersbedömningar: Alla beslut gällande flickor stoppas

En majoritet av flickor nära 18 år kan felbedömas som vuxna med MR-knä

RMV ser över metod efter uppgifter i Läkartidningen

Resultat av åldersbedömningar pekar på felaktigheter i metoden

RMV svarar angående åldersbedömningar: Tveksamt att slå ihop de två metoderna

Slutreplik: Rättsmedicinalverkets metod är undermålig och bör bytas

Första medicinska åldersbedömningarna i asylärenden snart klara

RMV presenterade metoder för medicinsk åldersbedömning

Medicinska åldersbedömningar

Rättsmedicinalverkets medicinska åldersbedömningar bygger på två undersökningar, röntgen av visdomständer och magnetkameraundersökning av knäleden. Vid båda undersökningarna är det två av varandra oberoende tandläkare, respektive röntgenläkare, som gör analyserna.

Rättsmedicinalverket har upphandlat leverantörer som genomför röntgenundersökning av visdomständer respektive magnetkameraundersökning av knäled. Dessa leverantörer analyserar även bilderna. Bilderna och analyserna utgör underlag för den medicinska åldersbedömning som en rättsläkare inom Rättsmedicinalverket sedan gör.