Melvin Samsom, sjukhusdirektör vid Karolinska universitetssjukhuset. Foto: Maj-Lis Koivisto

Karolinska universitetssjukhusets inköp av konsulttjänster i samband med dels flytten till en ny sjukhusbyggnad i Solna, dels införandet av en ny organisation byggd på värdebaserad vård, har diskuterats flitigt. Inte minst sedan Dagens Nyheter i flera artiklar granskat sjukhusets användning av konsulter från konsultbolaget Boston Consulting Group (BCG) och kostnaderna kopplade till dessa konsulter.

Omständigheterna kring faktureringen och användandet av konsulter fick sjukhuset att inleda en egen översyn. Denna, som har genomförts av sjukhusets internrevisor Ole Alvin, presenterades på onsdagen.

– Rapporten visar att vi har brustit i rutiner och processer för inköp av externa konsulter. Ole Alvins rapport är välskriven och tydlig; den visar på att vår interna kontroll och våra processer tyvärr inte alltid fungerar som de borde. Rapporten och de rekommendationer som har föreslagits kommer att vara en viktig del i vårt fortsatta förbättringsarbete, säger sjukhusdirektör Melvin Samsom i ett pressmeddelande.

Översynen visar bland annat att delegationsordningen för beställning av konsulttjänster, liksom de finansiella begränsningarna vid sådana inköp, har inte följts vid två tillfällen samt att gällande regler vid risk för intressekonflikter och jäv inte har följts. Lokala upphandlingar har gjorts utan att sekretess- och jävsförbindelser blivit underskrivna.

Rapporten visar också att det saknas underlag i form av specifikationer till BCG-fakturor för 2011. För 2012 – 2014 finns, enligt uppgift, underlag för cirka 65–70 procent av fakturorna, och för perioden 2015 – 2017 finns specifikationer.

Enligt rapporten har det också framkommit uppgifter, via sjukhusets visselblåsarfunktion, att en ansvarig chef inte har attesterat fakturor själv utan låtit en medarbetare göra det genom att lämna över sina inloggningsuppgifter. Det är inte tillåtet.

I rapporten konstateras vidare att antalet timmar som konsulterna från BCG har arbetat inte överensstämmer med sjukhusets riktlinjer för hållbara arbetsvillkor för anställda.

Vid en pressträff på onsdagen kommenterade Melvin Samsom detta ytterligare:

– Det är arbetsgivaren som har det formella ansvaret för den anställde. Samtidigt är det så att det finns regler inom SLL (Stockholms läns landsting, reds anm) att titta på riktlinjer för hållbara arbetsvillkor. En slutsats är att vi borde ha diskuterat det med BCG efter det att vi sett fakturorna.

Han kommenterade också Dagens Nyheters avslöjande om att varje BCG-konsult som arbetade vid sjukhuset under förra året i snitt kostat 700 000 kronor i månaden.

– Det kanske, om man tittar på kontraktet, är korrekt. Men det är inte okej. Vi borde vara mer fokuserade på de totala kostnaderna. Även om det är inom vår budget, så är det en väldig hög kostnad för konsulter, sa Melvin Samsom

Rapportförfattaren Ole Alvin listar en rad förbättringsåtgärder och rekommendationer till sjukhusets ledning. Bland annat handlar det om tydligare arbets- och delegationsordning, att en sjukhusgemensam rutin för beställning av konsulttjänster bör tas fram, att personer som tidigare varit konsulter bör avstå från att delta i ärenden som har med den tidigare konsultfirman att göra samt att uppföljningen avseende konsultkostnader behöver förbättras.

Melvin Samsom framhöll på pressträffen att sjukhuset redan har genomfört en del åtgärder, men konstaterade samtidigt att det finns mycket arbete kvar att göra, inte minst gällande intern kontroll och tydligare rutiner och processer. Därför tillsatte Melvin Samsom på onsdagen en person ansvarig för att ta fram ett program som ska se över vilka typer av åtgärder som behöver vidtas utifrån rapportens rekommendationer.

– Inom en eller två veckor kommer vi att ha satt ihop det är programmet och min målsättning är att ha det här implementerat i slutet av första kvartalet, sa Melvin Samsom.

En kortare sammanfattning samt en länk till rapporten i dess helhet finns att ta del av i ett pressmeddelande.

Läs också:

BCG-fakturor på 57 miljoner till Karolinska saknar underlag

Karolinska inleder revision av konsultkostnader

Fakturor för 28 miljoner kronor kan inte förklaras

Karolinska universitetssjukhusets produktionsdirektör avgår