2011 fick Sverige en ny lag, patientsäkerhetslagen. Ett viktigt syfte var att hitta fler riskindivider bland hälso- och sjukvårdens anställda.

Prövotid lyftes fram som en central åtgärd. Lagstiftarens avsikt var att prövotid, som kan beskrivas som en sorts treårig villkorlig dom beträffande återkallelse av legitimation, skulle användas mer. Det ansågs vara en effektivare patientsäkerhetsåtgärd för att komma tillrätta med vårdpersonal som begått fel i tjänsten, än att döma ut disciplinåtgärder.

Grafik

Antalet läkare som fått prövotid respektive återkallad legitimation, samt grunderna för prövotiden – se grafik här.

Vid tidigare granskningar som Läkartidningen har gjort, har ingen tydlig effekt synts när det gäller antal prövotider. Men nu har något hänt.

Antalet yrkanden på prövotid ökade från 62 stycken år 2016 till 80 stycken förra året, enligt Hälso- och sjukvårdsnämndens (HSAN) statistik. I majoriteten av fallen har HSAN även beslutat om prövotid.

Den stora ökningen finns i gruppen sjuksköterskor och barnmorskor: en ökning från 32 beslutade prövotider år 2016 till 55 stycken förra året. Men även bland läkare har åtgärden blivit vanligare de senaste två åren.

Den absolut vanligaste grunden för prövotid förra året var sjukdom, vilket inkluderar missbruk. Att yrkesutövaren uppsåtligen eller av oaktsamhet har brutit mot en föreskrift som bedöms vara viktig ur patientsäkerhetssynpunkt var den näst vanligaste.

Färre legitimationer återkallades bland läkare, sjuksköterskor och barnmorskor förra året. Fler begärde dock själva att få sin legitimation återkallad. Det var också den vanligaste grunden till återkallande förra året. Den näst vanligaste anledningen var att yrkesutövaren bedömdes som uppenbart olämplig för yrket eller inte hade följt sin prövotidsplan.

Antalet ärenden som kom in till HSAN ökade kraftigt förra året: 191 ärenden mot 140 ärenden 2016. HSAN upprättar inte några ärenden på eget initiativ. Anmälan kan i stället göras av Inspektionen för vård och omsorg (IVO), yrkesutövaren själv, Justitiekanslern och Justitieombudsmannen. 

Ärendena från IVO ökade från 100 år 2016 till 125 förra året. En förklaring kan vara att tillsynsmyndigheten har förenklat sitt anmälningssystem.

Läs också:

Sex år med patientsäkerhetslagen: Fortfarande ingen effekt på antalet prövotider

HSAN efterfrågar fler åtgärder för riskindivider

Ökning av antalet indragna legitimationer i vården: Färre läkarleg återkallades

Fler riskindivider har inte upptäckts med ny lag

Ny patientsäkerhetslag klubbad