När Karolinska universitetssjukhuset skickade ut sin förra medarbetarenkät var frågor rörande sjukhusledningen borttagna. Beslutet väckte starka reaktioner. Bland annat drog läkare igång ett upprop där de uppmanade kollegor att inte svara på enkäten förrän utformningen gjorts om.

I den senaste medarbetarenkäten, som besvarats av 9 990 av sjukhusets 13 930 medarbetare, var en fråga om förtroendet för ledningen tillbaka. Av svaren, som ges på en åttagradig skala, framgår att endast 22 procent av medarbetarna ger ledningen högt förtroende (6–8 på skalan), medan 48 procent ger ledningen lågt förtroende (1–3 på skalan). 21 procent kodades neutrala och nio procent av respondenterna avstod helt från att svara på frågan.

Däremot ger medarbetarna sina närmaste chefer bättre betyg avseende flera aspekter, bland annat gällande tillgänglighet och tydliggörande av både verksamhetens mål och vad som krävs av medarbetarna.

Andra noterbara resultat relaterade till arbetsmiljö är att knappt hälften av medarbetarna uppger att de har en rimlig arbetsbelastning, och att var fjärde anställd uppger att de inte anser sig ha möjlighet till återhämtning efter perioder av hög arbetsbelastning. 28 procent av de tillfrågade svarar ja på frågan om de har ett hälsoproblem som de tror beror på arbetet.

Yvonne Dellmark, ordförande i Karolinska universitetssjukhusets läkarförening är inte förvånad över svaren i medarbetarundersökningen.

– Det är inget oväntat resultat. Det visar att det precis som tidigare finns ett bra förtroende för närmaste chef och ett mindre förtroende för sjukhusledningen, säger Yvonne Dellmark.

Karolinska universitetssjukhusets läkarförening initierade i början av förra året en egen medarbetarundersökning som inkluderade frågor om ledningen. Resultaten visade bland annat att 60 procent av läkarna vid sjukhuset hade mycket lågt förtroende för sjukhusdirektör Melvin Samsom.

Enligt Yvonne Dellmark finns en tanke om att upprepa läkarföreningens egen undersökning framöver, men att det i nuläget inte är aktuellt.

– Vi gjorde framför allt enkäten som en arbetsmiljöundersökning och den visade på en avsevärd försämring av arbetsmiljön mellan 2015 och 2017. Vi har inte sett några konkreta åtgärder utifrån det väldigt nedslående resultatet. Det har inte blivit bättre, snarast tvärtom, och att i det läget upprepa en enkät känns helt enkelt inte meningsfullt. Vi har redan tillräckligt underlag för att driva den frågan, säger Yvonne Dellmark och fortsätter:

– Att det inte händer något i arbetsmiljöfrågorna kan ju bidra till det dåliga förtroendet för sjukhusledningen.

Läs mer:

Läkare kräver: Stoppa försäljningen av »gamla« Karolinska

Lågt förtroende för ledningen bland läkarna på Karolinska

Arbetsmiljön på Karolinska får tummen ner i medarbetarenkät

Upprop mot medarbetarenkät på Karolinska universitetssjukhuset