Det är med skarp kritik som Centrala etikprövningsnämndens expertgrupp för oredlighet i forskning yttrar sig över totalt tio granskade vetenskapliga artiklar som publicerats mellan 2010 och 2015 av forskare vid Göteborgs universitet, GU.

Enligt Expertgruppen återfinns felaktiga bilder i åtta av de tio artiklarna. Sammanfattningsvis konstateras att »det återfinns uppseendeväckande många felaktigheter i artiklarna, i form av oriktiga bilder«.

Bland annat pekar man på att ett stort antal bilder återanvänts, förstorats, förminskats eller roterats felaktigt samt att det förekommer rena manipulationer av bilder. Dessa bildmanipulationer utgör enligt Expertgruppen oredlighet i forskning.

För samtliga åtta artiklar där Expertgruppen konstaterat felaktigheter står en professor i transplantationsbiologi vid Göteborgs universitet som korresponderande författare och forskningsledare.

Enligt Expertgruppen har professorn medgett vissa fel, men också framfört att dessa varit ursäktliga och att de inte påverkat resultaten. Expertgruppen anser dock att de felaktiga bilderna ger »i allt väsentligt en bättre uppfattning om de olika studierna än de som verkligheten uppvisar«.

Enligt Expertgruppen framstår påståendet att felen inte gjorts medvetet som föga trovärdigt.

»Det faktum att de anmälda artiklarna sammantaget innehåller uppseendeväckande många och i vissa fall grova felaktigheter talar för att detta inte har åstadkommits genom slarv utan av medveten manipulering, dvs, genom uppsåt«, skriver Expertgruppen i yttrandet.

I egenskap av forskningsledare och korresponderande författare väger enligt Expertgruppen professorns ansvar tveklöst tyngre än för övriga medverkande författare. Expertgruppens utgångspunkt är dock att samtliga medförfattare är ansvariga för en artikels helhet. Därför menar man att totalt 25 ytterligare medförfattare har haft sådana roller i tillkomsten av respektive artikel att de, utöver den aktuella professorn, får anses ha gjort sig skyldiga till oredlighet.

Bland dessa 25 medförfattare finns också en annan professor som tillsammans med professorn i transplantationsbiologi fälldes för oredlighet av GU för snart ett år sedan.

Vad gäller de mer juniora forskarna i det aktuella ärendet skriver Expertgruppen att man har förståelse för att de stått i en beroendeställning till den aktuella professorn och att detta ses som en förmildrande omständighet, men att det inte fråntar dem ansvar.

Sammanfattningsvis konstaterar Expertgruppen att ärendet »påvisar systematiska brister i forskningsgruppens sammansättning och funktion och en närmast dysfunktionell forskarmiljö«. Expertgruppen riktar också stark kritik mot den forskningskultur som funnits i gruppen runt den aktuella professorn.

Dessutom anser Expertgruppen att samtliga åtta artiklar ska dras tillbaka.

Ärendet har tidigare, på uppdrag av Göteborgs universitet, granskats av en extern utredare som också framförde kritik mot de vetenskapliga arbetena. Därefter begärde den aktuella professorn att ärendet skulle lämnas över till Centrala etikprövningsnämndens expertgrupp.

Slutgiltigt beslut om oredlighet i forskning tas av GU:s rektor.

Ta del av yttrandet från Centrala etikprövningsnämndens expertgrupp för oredlighet i forskning här.

Läs mer:

Fälld GU-professor: »Jag hade gjort samma sak i dag«

Två forskare skyldiga till forskningsfusk

Sahlgrenska kritiseras i extern utredning

Stoppade anslag till fuskmisstänkt forskare i Göteborg

Krav på Sahlgrenska att polisanmäla bilder