Läkartidningen har tidigare berättat att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, genom oanmäld tillsyn granskat akutmottagningarna i Stockholm med fokus på patientsäkerhet i samband med övergången mellan akutmottagning och vårdplats i sluten vård.

IVO bedömde att fyra av de sju granskade akutmottagningarna inte uppfyllde kraven på en god och säker vård för patienter som väntar på en vårdplats. IVO fann också skäl att göra en nationell tillsyn av landets akutmottagningar. Tillvägagångssättet för den inledande tillsynen i Stockholm har utgjort modell för den nationella tillsynen. 

Nu har resultaten av tillsynen på de totalt 64 akutmottagningarna, inklusive de i Stockholm, presenterats.

I rapporten »I väntan på vårdplats – om patientsäkerhet på akutmottagningar« gör IVO den sammanfattande bedömningen att patientsäkerheten ser förhållandevis god ut i landet för patienter som vårdas kvar på akutmottagningen i väntan på en vårdplats.

Enligt IVO har drygt hälften av akutmottagningarna sällan problem med långa väntetider, och vid de akutmottagningar där det i större utsträckning förekommer längre väntan på en vårdplats har merparten vidtagit åtgärder för att minska risken för vårdskador.

För 51 av de 64 granskade akutmottagningarna gör IVO bedömningen att vården, utifrån de områden som granskningen avsett, uppfyller de krav på god vård som lagen ställer.

IVO pekar också på att en mycket stor andel av de patienter som tillfrågats svarat att de känner sig trygga och omhändertagna på akutmottagningen i väntan på att få komma till vårdavdelning.

Ibland förekommer dock brister gällande patientsäkerheten, konstaterar IVO. Vid åtta akutmottagningar har myndigheten funnit brister i patientsäkerheten som påtalats men som inte föranlett några krav på åtgärder. Vid en akutmottagning utöver de fyra i Stockholm bedömer IVO att bristerna är av sådan karaktär att verksamheten inte uppfyller lagens krav på god vård.

Enligt IVO gäller bristerna att patienter inte får ordinerade läkemedel, tillsyn och övervakning, basal omvårdnad samt mat och dryck i tillräcklig utsträckning. Dessutom fann IVO brister avseende uppföljning och utvärdering av vidtagna åtgärder samt egenkontroll.

Värt att notera är att fem somatiska akutmottagningar i Region Skåne är undantagna från tillsynen. Det beror bland annat på att IVO avdelning syd deltagit i andra projekt, vilket medfört begränsade resurser till den nationella tillsynen.

Ta del av IVO:s rapport här.

Läs mer:

IVO kritiserar Karolinskas akutmottagning i Huddinge

IVO underkänner tre av sex akutmottagningar i Stockholm

IVO granskar 64 akutmottagningar

Akutmottagningarna där IVO har funnit brister

Vid åtta akutmottagningar har IVO funnit brister i patientsäkerheten som påtalats, men som inte föranlett några krav på åtgärder. Det gäller akutmottagningarna vid:

 • Gällivare sjukhus
 • Kiruna sjukhus
 • Sunderby sjukhus
 • Hallands sjukhus i Halmstad
 • Hallands sjukhus i Varberg
 • Skaraborgs sjukhus i Lidköping
 • Skaraborgs sjukhus i Skövde
 • Skånes universitetssjukhus i Lund

Vid fem akutmottagningar har IVO funnit brister av sådana karaktär att man ställt krav på att vårdgivaren ska vidta åtgärder för att säkerställa patientsäkerheten. Det gäller akutmottagningarna vid:

 • Akademiska sjukhuset i Uppsala
 • Danderyds sjukhus
 • Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge 
 • Karolinska universitetssjukhuset i Solna
 • Södersjukhuset