Sveriges Kommuner och landsting har nu presenterat resultaten från 2017 års nationella hälso- och sjukvårdsbarometer. Drygt 40 000 invånare har deltagit i undersökningen.

Resultaten visar att 84 procent av respondenterna instämmer helt eller delvis i påståendet »Jag har tillgång till den hälso- och sjukvård jag behöver«. Resultatet är i nivå med 2016 års mätning.

Bland de tillfrågade som har en åsikt svarar 57 procent ja på frågan om de uppfattar att vården ges på lika villkor, vilket kan jämföras med 2016 då motsvarande resultat var 53 procent.

Vad gäller förtroende svarar 61 procent av deltagarna i riket att de har ett mycket stort eller ganska stort förtroende för hälso- och sjukvården i dess helhet i det landsting eller region där de bor, vilket är en ökning med en procentenhet jämfört med 2016.

Här finns dock skillnader mellan olika landsting och regioner. I Kalmar, Jönköping och Örebro uppger 72 procent av de tillfrågade att de har ett mycket stort eller ganska stort förtroende för sjukvården. Det kan jämföras med resultaten för Västernorrland och Gävleborg, där motsvarande siffra är 46 respektive 51 procent.

50 procent av de tillfrågade som har en uppfattning om väntetider till besök och behandling på sjukhus tycker att väntetiderna är rimliga, vilket är något lägre jämfört med 2016. I resultaten framgår också att nästan en tredjedel, 32 procent, helt eller delvis tar avstånd från påståendet »i mitt landsting/min region är väntetider till besök och behandling på sjukhus rimliga«.

Också här syns stora regionala skillnader. I Kalmar anser två av tre att väntetiderna till besök och behandling på sjukhus är rimliga. I Västra Götaland och i Västernorrland är andelen lägst med 42 procent.

Andelen som instämmer i påståendet att väntetiderna till besök på hälso-/vårdcentral i deras landsting är rimliga har minskat nationellt sett från 65 procent 2016 till 63 procent 2017. I Kalmar finns högsta andelen instämmande svar med 79 procent. I Skåne instämmer endast 56 procent av de svarande på påståendet.

Ta del av hela undersökningen via Sveriges Kommuner och landstings webbplats.

Hälso- och sjukvårdsbarometern 2017

I 2017 års undersökning deltog 41 174 personer över hela landet. De flesta landsting har valt att samla in 1 000 svar, men några landsting har valt ett större antal. Svaren har samlats in både via en webbenkät och via telefonintervjuer.

Undersökningen är genomförd av undersökningsföretaget CMA Research på uppdrag av samtliga landsting och regioner, under samordning av Sveriges Kommuner och landsting.

Målet med Hälso- och sjukvårdsbarometern är att fånga attityder, förväntningar och erfarenheter hos tidigare, nuvarande och framtida patienter och närstående. 

Källa: Sveriges Kommuner och landsting.