Valrörelsen är igång och i Skåne går oppositionspartiet Moderaterna ut med en rapport som kanske kan sägas illustrera deras främsta trumfkort: en ökning av vårdköer och minskning av vårdplatser.

– Socialdemokraterna gick 2014 till val på fler händer i vården och fler vårdplatser. Men de 2 950 vårdplatser vi hade i september 2014 är nu lite drygt 200 färre, säger oppositionsledaren Carl Johan Sonesson (M), till Läkartidningen.

Moderaterna stod vid rodret mandatperioden före den nuvarande, alltså 2010–2014. Det var också en tid med neddragning av vårdplatser.

– Vi drog faktiskt också ned på vårdplatser till de 2 950. Men där kände vi att mer än så klarar vi inte av. 

Moderaternas rapport bygger i mångt och mycket på siffror från Sveriges Kommuner och landsting, SKL. Partiet konstaterar att antalet patienter som står i kö för operation/åtgärd längre tid än vad vårdgarantin säger, har ökat med nästan en tredjedel. Det är också en större andel som får vänta mer än 90 dagar på att få träffa en specialist.

Moderaterna gör nedslag i olika köer. Ett sådant är barn- och ungdomspsykiatrin, där målet att patienter ska få vård inom 30 dagar uppnåddes i omkring 90 procent av fallen i början av mandatperioden, vilket är en siffra som sjunkit rejält det senaste året.

– Jag vet inte riktigt vad det beror på, säger Carl Johan Sonesson.

En stötesten för partiet är vårdvalen. I en nationell jämförelse som Moderaterna har gjort har nästan alla landsting försämrats när det gäller vårdgarantin för operationer under perioden december 2014–december 2017. Att utvecklingen inte varit så tydlig i Skåne menar Carl Johan Sonesson beror på det förhållandevis stora antalet vårdval.

– Det verkar som att köerna som ökat i Skåne till största del är de köer där vi inte har släppt in privata utförare via vårdval.

Socialdemokraterna menar att operationsköerna ökade 66 procent under allianspartiernas sista år i majoritet. De poängterar också att utvecklingen i Skåne har vänt det senaste året och nu går emot den nationella trenden. Det bekräftas också av Moderaternas rapport, även om förbättringen är förhållandevis blygsam.

Socialdemokraterna poängterar också att Skåne ligger bättre till än rikssnittet när det till exempel gäller operation/åtgärd inom vårdgarantin, liksom förstabesök hos specialistvården och besök i primärvården.

– Jag tycker att det är lite konstigt att hävda att vi är dåliga på tillgänglighet. Av vårdgarantins fyra lagstiftade parametrar är vi bättre än rikssnittet på tre, säger regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S).

Moderaterna menar att ni gick till val år 2014 med hård kritik mot att de borgerliga minskat antalet vårdplatser. Nu är det ännu färre. Vad säger du om det?

– Jag har inte kunnat kvalitetssäkra deras siffra och därför vill jag inte kommentera om den stämmer. Men det är fullt riktigt på ett generellt plan att vi inte är nöjda med vårdplatssituationen. Vi har ökat antalet anställda men vi har inte kunnat växla ut det i fler vårdplatser, vilket huvudsakligen beror på en stor brist på specialistutbildade sjuksköterskor.

Läs också:

Väntetiderna fortsätter öka – med stora regionala skillnader

Kraftig ökning av antalet överbeläggningar

Det vill partierna med vården – tillgänglighet viktigaste valfrågan