Jonas Ålebring, ordförande i Sveriges yngre läkares förening (Sylf), ser schemalagd handledning som oerhört viktig. Sylf anser att handledning och instruktion ska ske regelbundet under hela grund- och vidareutbildningen. Handledning ska ske minst en timme var fjortonde dag.

– Det är mer som ett riktmärke. Det beror förstås lite på. Är man väldigt ny kanske man behöver handledning oftare än så. Handledaren behöver även regelbundet observera sina adepter i arbetet, säger Jonas Ålebring. 

Sylf kommer i dagarna med en ny handledningspolicy. I den skriver man att utbildningen måste ses som en naturlig del av sjukvården och bör prioriteras.

Närmare hälften av underläkarna som arbetar före AT saknar handledare, enligt Sylf. För AT-läkarna finns också stora brister. 2016 ställde Sylf fördjupande frågor om handledning i sin årliga AT-rankning.

Resultatet visade att 30 procent av AT-läkarna inte hade haft en namngiven handledare på psykiatriplaceringen, trots att det är ett krav som Socialstyrelsen ställer. På de andra placeringarna hade 90 procent en namngiven handledare. Men många – cirka 60 procent på kirurgplaceringen och nästan hälften på medicinplaceringen – hade bara träffat handledaren vid enstaka tillfällen. 

»Helt meningslöst med personliga handledare om sjukhuset bara ser det som en pappersgrej«, skrev en AT-läkare som knappt träffat sin handledare i ett fritextsvar till undersökningen.

I den senaste AT-rankningen uppger relativt få att handledningen bidragit till att utveckla dem i yrkesrollen. Inom kirurgiplaceringen anser bara en av fyra det. Vad gäller allmänmedicinplaceringen tycker däremot en klar majoritet att handledningen har bidragit till den personliga yrkesutvecklingen. I Sylfs undersökning framkommer också en osäkerhet hos både handledarna och AT-läkarna på syftet med den personliga handledningen. AT-läkarna efterfrågar mer konstruktiv kritik och feedback.

Även för läkarstudenter finns stora brister. I den senaste handledningsrapporten från Sverige läkarförbund student (SLF student) som kom 2016, framkom det att endast 17 procent alltid haft tillgång till en personlig handledare under sina kliniska placeringar. Rapporten, som görs vartannat år, visade att en försämring har skett över tid.

Handledningen konkurrerar med kraven på vårdproduktion, enligt André Hermansson, ordförande SLF student.

– Det rapporteras återkommande som en utmaning att till exempel klara av sin mottagning och samtidigt klara av att handleda. Därför måste det finnas tid avsatt för handledningsuppdraget, säger André Hermansson,
som inte tycker att handledning uppmuntras och stöttas i tillräckligt stor utsträckning i vårdverksamheterna. 

– Handledaruppdraget förväntas ofta utföras »on the fly«. Det sker utan någon förberedelse och på ett ostrukturerat sätt, säger André Hermansson.

– I början av en läkares arbetspass är det inte säkert att läkaren vet att hen förväntas handleda under passet.

Från läkarfackligt håll önskar man att handledning ska premieras i större utsträckning och genom hela läkarkarriären. 

– Det är tydligt att man kan göra karriär som forskare eller kliniker. Men det är inte lika självklart att man kan göra det om man är en läkare med ett starkt engagemang och ansvar för utbildningsfrågor, säger André Hermansson.

Som läkarstudent märker man tydligt om man hamnat på en vårdverksamhet som har en stark utbildningskultur eller inte, enligt honom. Hur en sådan kultur skapas är mer komplext. 

– Det måste stå i avtalen mellan landsting och vårdgivare att vårdgivare ska säkerställa att handledaren kan avsätta tillräckligt med tid för utbildningsuppdraget. Men verksamheten måste också genomsyras av att det ses som viktigt.

Läs även: 

Britta Lödén: »Viktig uppgift att motivera och inspirera«

Kaj Eman: »Handledning handlar om att ge feedback hela tiden«

Pontus Vulkan: »Som handledare sätts ens egna kunskaper på prov«

 

Detta gäller för handledning

Handledningen ska, enligt Socialstyrelsens föreskrift för AT och ST, fullgöras av en specialistkompetent läkare. Sylf anser dock att AT-läkare kan handledas av en ST-läkare som är i slutet av sin utbildning.

För ST-läkare ska handledaren vara specialist inom samma specialitet och ha genomgått en handledarutbildning.

Råd från Sylf till handledare:

  • Termerna instruktion och handledning bör användas genom hela grund- och vidare­utbildningen.
  • Handledningstiden bör schemaläggas för både handledare och adept.
  • Handledning bör ske regelbundet – minst en timme var fjortonde dag.
  • För att handledning ska fungera måste handledare regelbundet observera sin adept i arbete.
  • Alla läkare, oavsett anställningsform och utbildningsnivå, bör erbjudas en handledare.
  • Alla läkare bör er­bjudas handledar­utbildning.
  • Mallar för handledning bör finnas på alla sjukhus och vårdcentraler.
  • Utbildningsplaner med tydliga mål och delmål bör upprättas för alla läkare och studenter.
  • Om underläkare inte uppnår de utsatta målen bör korrekta insatser sättas in.

Sylf har också ett handledarkort som spaltar upp de viktigaste punkterna för handledningssamtalet samt planering och uppföljning av handledningen.

Handledarpris

Läkarförbundets stora handledningspris delas ut vartannat år till två pristagare. I år är det dags att utse nya pristagare; nomineringar kan göras fram till den 4 maj och priset delas ut i september. Här kan du läsa mer.

Läkarförbundet beskriver handledar­uppdraget som ett omfattande åtagande. Handledaren förväntas vara vägvisaren, den goda lyssnaren, den återkopplande kritikern, kunskapskällan, förebilden i yrkes­rollen och »advokaten« gentemot omvärlden.