I september förra året meddelade Region Västernorrland att modellen med länskliniker, som infördes 2015, skulle granskas av en extern utredare.

Nu är utvärderingen om specialistvårdens organisation klar. I den 130 sidor långa rapporten, som är gjord av en konsultfirma, är en övergripande bedömning att länsverksamheter framöver kommer att vara det mest ändamålsenliga sättet att organisera en majoritet av specialistvården i Västernorrland.

Samtidigt pekar rapporten på att det på sikt kan vara relevant att organisera delar av specialistvården lokalt, eventuellt i ett närmare samarbete med primärvården för att stärka den nära vården. Detta behöver enligt rapportförfattarna analyseras vidare.

Dessutom listas en rad rekommendationer och förslag på förbättringar.

Bland annat behöver regionen genomföra en kartläggning av patientflöden för att kunna identifiera brister i koordineringen av vissa patientgrupper, förstärka det lokala ledarskapet genom att skapa bättre förutsättningar för första linjens chefer samt arbeta systematiskt för att attrahera personal inom specialistvården. Det sistnämnda inkluderar ett långsiktigt arbete för att komplettera sjuksköterskeutbildningen i Sundsvall med utbildning på andra orter i regionen.

– Vi gjorde den här stora omorganisationen för ett par år sedan drygt, och om man vill lära sig och bli bättre är det väldigt naturligt att helt enkelt låta någon utifrån utvärdera för att se vad vi kan göra bättre. När man organiserar om en så här komplex och stor verksamhet så är det osannolikt att man ska lägga alla pusselbitar på rätt plats vid första försöket. Det här är ett bra och jätteviktigt underlag i vårt arbete med att förbättra vår verksamhet, säger Hans Wiklund, regiondirektör vid Region Västernorrland.

Nästa steg är att fånga in medarbetarnas tankar kring förändringar och förbättringar. Fram till mitten av april finns möjlighet för verksamheter och medarbetare att lämna synpunkter. Därefter börjar arbetet med att ta fram åtgärdsplaner, och där vill Hans Wiklund poängtera vikten av medarbetarnas delaktighet.

– När vi har konsultrapporten och medarbetarnas synpunkter så kommer vi att väga ihop och göra vår egen bedömning om vad som är rätt förbättringsåtgärder för vår organisation. Det kan bara vi göra själva, det kan ingen konsult göra, säger Hans Wiklund.

Lars Rocksén, ordförande i Ångermanlands läkarförening, har tidigare uttryckt kritik mot länsklinikorganisationen bland annat därför att chefer blivit placerade långt från verksamheterna. Om konsultfirmans rapport säger han:

– Vi tycker att analysdelen i rapporten talar ett väldigt tydligt språk om en verksamhet som har blivit negativt påverkad av en länsklinikorganisation, bland annat när det gäller ledning och styrning i den kvalitativa analysen men det syns också i produktion och ekonomiskt utfall i den kvantitativa analysen.

En slutsats i rapporten är ändå att länsklinikorganisationen är den bästa framöver.

– Ja, det är den slutsats som konsulterna har valt att dra, men det står ingenstans i rapporten hur man har tagit sig fram dit. Det går inte att följa slutledningen fram till den slutsatsen. Det är tydligt att de har fått i uppdrag att föreslå förändringar i befintlig organisation, vilket innebär att deras uppdrag var begränsat från början. Man har inte tagit i beaktande att det finns andra möjliga organisationslösningar.

Vad anser ni är det viktigaste att förändra?

– Vi behöver ett lokalt ledarskap på de enheter som finns. Problematiken vad gäller arbetsmiljö, produktion och patienthantering beror på att det lokala ledarskapet har försvunnit. Det finns aspekter med länskliniker, i form av ökat samarbete och kommunikation, som måste vidareutvecklas, men man har försvårat det dagliga arbetet i verksamheterna och det måste man hitta en lösning på.

– Samarbetet med primärvård och kommunal verksamhet har också blivit sämre i och med att man styckat upp de verksamheter som är i länsklink. Hur ett stärkt lokalt ledarskap ska se ut kan man diskutera, men vi förordar en mer klassisk matrisorganisation.

Lars Rocksén är dock hoppfull om att det nu påbörjade arbetet kan leda till konkreta förbättringar.

– Min förhoppning är att man tar till sig och lyssnar på den skarpa kritik som faktiskt finns mot den här organisationen i rapportens första del. Den senaste veckans informationsarbete markerar ändå en tydlig vilja att samarbeta från landstingets sida. Vi hoppas på ett mycket nära samarbete med arbetsgivaren för att hitta lösningar.

Ta del av rapporten om specialistvårdens organsiation i Västernorrland här.

Läs mer:

Vändning i Örnsköldsviks ödesfråga

Planerna på nytt akutsjukhus i Sollefteå kvarstår

Akutkirurgin i Örnsköldsvik ska få lokal chef

Turbulensen kring sjukvården i Västernorrland fortsätter

Örnsköldsviks sjukhus: »Starkare lokalt ledarskap krävs för att stärka akutkirurgin«