Det första medicinska kunskapsprovet för läkare med examen utanför EU/EES hölls i oktober 2016. Sedan dess har totalt 323 personer skrivit provet, varav 97 stycken – 30 procent – nått godkänt resultat.

Vid det senaste provtillfället, som anordnades i slutet av februari, deltog 91 personer. Av dessa klarade sig 22 stycken, eller 24 procent, visar siffror från Umeå universitet.

De som klarat det teoretiska delprovet får gå vidare och göra ett praktiskt delprov. Av de 60 som hitills gjort det praktiska provet har 53 stycken, 88 procent, godkänts.

Det nya medicinska kunskapsprovet, som ersätter det tidigare TULE-provet, har vållat häftig debatt. Kritiker menar bland annat att det fokuserar för mycket på prekliniska kunskaper, vilket kan få till följd att yngre läkare med nyligen genomgången grundutbildning gynnas på bekostnad av erfarna specialister. Provets försvarare hävdar å sin sida att basvetenskaperna är viktiga och att provet ska fungera som en kvalitetskontroll av att de som väljer denna väg till en svensk läkarlegitimation har de kunskaper som krävs.

Läs också:

Läkare i brev till Socialstyrelsen: »Kunskapsprovet fyller inte sin funktion«

Kunskapsprov vållar debatt

Nationellt kunskapsprov för tredjelandsläkare utformas i Umeå

Umeå universitet och Socialstyrelsen: Längre skrivtid och nya chanser i det nya kunskapsprovet för läkare

Svenska läkarstudenter testskrev medicinska kunskapsprovet

Skarp kritik mot provet från Läkartidningens panel

Det medicinska kunskapsprovet

Kunskapsprovet består av ett teoretiskt prov och ett praktiskt prov. Utgångspunkten för kunskapskraven som ställs är dels målen för en svensk läkarexamen, dels målbeskrivningen för en AT-tjänst.

Det teoretiska provet består av tre delprov – en klinisk/preklinisk del, en klinisk del med patientfall och en del med en vetenskaplig artikel på engelska. Det genomförs under en dag. Frågetypen är flervalsfrågor där man kryssar för det rätta svaret.

För att bli godkänd krävs minst 60 procent rätta svar. Läkarna har tre försök, som måste göras inom 24 månader från första provtillfället, på sig.

De som klarar sig går vidare till det praktiska provet. Efter godkänt praktiskt prov väntar en kurs i författningskunskap, svenska på nivå C1 samt klinisk praktik innan det är möjligt att ansöka om svensk legitimation.