Det är allvarligt att det goda skydd mot livmoderhalscancer som cellprovtagning gett för svenska kvinnor under väldigt lång tid nu börjar sjunka, säger Joakim Dillner, professor och registerhållare för Nationellt kvalitetsregister för cervixcancerprevention, som tillsammans med flera andra företrädare för registret har analyserat möjliga orsaker till den stora ökning av antalet fall av livmoderhalscancer som setts i Sverige på senare år.

I analysen – som publiceras här i Läkartidningen – kommer de alltså fram till att risken för livmoderhalscancer hos kvinnor som vid tidigare screening haft ett normalt cellprov har ökat.

Sett till hela landet handlar det om en ökning med drygt 30 procent under 2014 till 2015 jämfört med perioden 2002 till 2013, vilket motsvarar en ökning från ungefär 115 till cirka 160 fall per år. 

Variationerna mellan olika landsting är dessutom stora enligt forskarnas analys. På vissa håll handlar det om en mer än dubbelt så hög risk att drabbas jämfört med 2002 till 2013 – samtidigt som det i vissa landsting inte ses någon ökning alls eller till och med en minskning.

– Det tyder på att ökningen kan vara relaterad till de regionalt organiserade screeningprogrammen, säger Joakim Dillner, som betonar att det fortfarande rör sig om en liten risk att drabbas för den enskilda kvinnan som deltagit i screeningprogrammet och fått ett normalt cellprov. 

Han och de andra forskarna bakom analysen ser dock så allvarligt på det hela att de nu slagit larm till såväl landets hälso- och sjukvårdsdirektörer som till företrädare för Sveriges Kommuner och landsting, SKL.

– Reaktionen är närmast att likna vid bestörtning. Man är rätt ense om att det här är oacceptabelt och att vi snarast måste åtgärda det som går att åtgärda, säger Joakim Dillner.

Under måndagen höll den nationella vårdprogramgruppen för cervixcancerprevention vid Regionala cancercentrum i samverkan ett möte om vilka åtgärder som ska vidtas.

– Det finns konsensus om att vi bör göra en akut ändring i vårdprogrammet med HPV-testning som är under införande i Sverige. Vi halverar tiden till nästa provtagning för cytologi från tre till 1,5 år för kvinnor som är positiva för HPV-16 och HPV-18 – den grupp som står för majoriteten av alla cervixcancerfall – och har ett normalt cellprov. 

Enligt Joakim Dillner innebär det här att drygt 2 000 kvinnor kan komma att kallas till ett nytt cellprov så snart som möjligt. Beatrice Melin, ordförande Regionala cancercentrum i samverkan, betonar dock att inga beslut om åtgärder ännu fattats och att det kommer att vara upp till varje landsting att ta ställning.

Under tisdagen hålls dessutom ett möte med företrädare för de laboratorier som analyserar proven. 

– Exakt vad det minskade skyddet trots normalt cellprov beror på vet vi inte. Laboratorierna kommer att få i uppgift att gå igenom alla fall för att vi ska kunna föreslå så bra åtgärder som möjligt för att skärpa upp det som har fallerat.

Tillsammans med Kvalitetsgruppen inom klinisk cytologi, KVAST, kommer Joakim Dillner och de andra bakom den nu aktuella analysen också analysera laboratoriernas omgranskade data före cancer och höggradiga cellförändringar på nationell nivå.

– Just nu har jag ingen riktigt bra hypotes om vad den här ökningen skulle kunna bero på, som stämmer med de data som finns. Det mest sannolika är att de medarbetare som ska granska proven för att se efter om det finns cellförändringar inte har upptäckt dem, säger Joakim Dillner.

Han konstaterar att antalet fall av cancer trots normalt cellprov vid tidigare screening har gått upp 2014 – det vill säga hos kvinnor som hade ett normalt cellprov runt 2012.

– Vi har frågat ett antal personer, både inom fältet och på laboratorierna, om de kan ange något särskilt som hände just då. De pratar om mycket pensionsavgångar och sådana saker. Det är inte omöjligt att det har påverkat, men jag vill inte säga att det är så, säger Joakim Dillner.

Läs också:

Livmoderhalscancer ökar hos kvinnor med normalt cellprov